Self Esteem: Tự trọng

self esteem
Self-Esteem: How We Feel About Ourselves

Tự trọng: Ta cảm thấy chính ta ra sao?

For most of my life, I was very uncomfortable every time someone paid me a compliment. I liked it; I just didn’t know how to receive it. On a scale of 1-10, my self-esteem was a 2.

Hầu hết cuộc đời tôi, tôi không thoải mái lắm mỗi khi ai đó khen tôi. Tôi thích lời khen, tôi chỉ không biết nhận nó cách nào. Trên thang điểm từ 1 tới 10, mức tự trọng của tôi được 2 điểm.
.

I know a lot of people who have the same issue. Like me, they grew up being told how imperfect they are, that they should be ashamed of themselves, and what a disappointment they were to their parents. That’s a lot to overcome. That kind of programming stays with us well into adulthood. Many people don’t even realize it’s there, but it still controls their life.

Tôi biết rất nhiều người có cùng vấn đề đó. Cũng như tôi, họ lớn lên trong sự dạy dỗ rằng họ không hoàn hảo, rằng họ nên thấy xấu hổ với chính mình, và họ là nỗi thất vọng cho cha mẹ họ. Đó là chướng ngại thật lớn để vượt qua. Cách lập trình đầu óc như vậy sống với chúng ta tới khi trưởng thành. Nhiều người không nhận ra có điều đó, nhưng cách lập trình đó vẫn chi phối cuộc đời họ.
.
self esteem1
That kind of programming sets up one of two behavior patterns. The first, and most common, is being a perfectionist. These people are never satisfied with anything, including themselves, because it’s never quite good enough. It’s not perfect.

Cách lập trình đó tạo ra một trong hai mô hình tác phong sau đây. Mô hình đầu tiên, và phổ biến nhất, là thành một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Những người như thế này chẳng bao giờ hài lòng về bất cứ thứ gì, kể cả chính họ, bởi chẳng có thứ gì đủ tốt [với họ]. Mọi thứ đều không hoàn hảo.
.

The second pattern is the chronic quitter. They give up on everything before they really get going because they feel, “What’s the use? It’s not gonna be good enough anyway.”

Mô hình thứ hai là những người bỏ cuộc thường xuyên. Họ bỏ cuộc mọi cuộc chơi trước khi cuộc chơi bắt đầu, bởi họ cảm thấy rằng “Để làm gì đâu? Đằng nào thì cũng chẳng thể đủ tốt được.”
.
self esteem2
Both patterns lead to perpetual feelings of inadequacy. The perfectionist fights endlessly to overcome it, while the quitter simply resigns to the belief. While the outcomes may be vastly different, the personal effect is the same. Low self-esteem.

Cả hai mô hình trên dẫn đến cảm giác vĩnh viễn về sự thiếu hụt. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo chiến đấu không ngừng để vượt qua sự thiếu hụt, trong khi người bỏ cuộc thường xuyên rút lui vào niềm tin [thua cuộc]. Dù kết quả của cả hai nhóm người có thể rất khác nhau, tác dụng về mặt con người thì giống hệt nhau: Lòng tự trọng thấp.
.

We can temporarily lift these people up with kind words and encouragement, but how they feel inside will quickly return to the status quo of not feeling good enough. That doesn’t mean compliments, praise and encouragement are a waste of time.

Chúng ta có thể tạm thời kéo những người này lên bằng lời tử tế và sự động viên, nhưng nội tâm họ sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái thiếu hụt. Điều đó không có nghĩa là lời tán thưởng, khen và động viên là phí thời gian!
.
self esteem4

If someone is already working on improving their sense of self-worth, our words may be just the boost they need to keep going or reach that next level. We can’t look into the hearts and minds of others to know whether or not they’ve begun that process so our words of kindness are never wasted.

Nếu người nào đã tiến hành quá trình cải thiện cảm giác về giá trị bản thân, lời khích lệ của chúng ta có thể là tiếp sức họ cần để tiếp tục đi, hay để vượt lên mức độ cao hơn. Chúng ta không thể đọc được tim óc của họ để biết liệu họ đã bắt đầu qúa trình đó hay chưa, do đó những lời tử tế của chúng ta chẳng bao giờ lãng phí.
.

Even if someone has not begun addressing their self-esteem, the support we show them is planting seeds. Those seeds may not germinate for weeks, months, or even years, but they will be there when the person is ready.

Ngay cả nếu người nào chưa bắt đấu quan tâm đến tự trọng của họ, sự ủng hộ của ta giành cho họ chính là gieo hạt giống. Những hại giống đó có thể không nảy mầm ngay trong những tuần tới, tháng tới, ngay cả nhưng năm tới, nhưng những hạt giống đó sẽ vẫn chờ ở đó, khi người kia sẵn sàng.
.
self esteem5

The Most Important Thing
… is appreciating YOURSELF.

If you don’t feel good about yourself, you won’t be able to receive the compliments, praise, or appreciation from others.

Điều quan trọng nhất, là TỰ TRỌNG.

Nếu bạn không cảm thấy tốt về chính mình, bạn sẽ không thể nhận những lời tán thưởng, khen ngợi hay cảm kích từ người khác.

Jacqueline Stone
Nguyễn Minh Hiển dịch

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Self Esteem: Tự trọng”

  1. chào chú hnguyen
    nếu cháu được giáo dục ở môi trường không tốt , thì có cách nào để nâng cao lòng tự trong hơn không , khi mà cháu thấy bản thân mình quá thiếu tự tin

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s