Danh mục lưu trữ: Văn Hóa

Cái gì mình cố gắng thì sẽ có

Chào các bạn,

– “Cái gì mình cố gắng thì sẽ có.”

Mình đã học được bài học từ câu nói này của bố Minh, trong lần mình đến thăm gia đình em A Su ở xã Eauy. 

Em A Su là học sinh nhà Lưu trú Buôn Ma Thuột, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT gia đình tạo điều kiện cho em A Su đi học tiếp nhưng em A Su không muốn. Mẹ em A su đã gọi điện báo cho mình và mình tiếc, bởi trong những năm học cấp III ở nhà Lưu trú em A Su vừa ngoan vừa học được. Biết vậy mình đến nhà để động viên em A Su cố gắng học tiếp để sau này có thể giúp buôn làng tốt hơn. Đọc tiếp Cái gì mình cố gắng thì sẽ có

Gandhi on Jesus – Gandhi viết về Giêsu (Chương 17)

CHAPTER 17

SOME QUESTIONS AND ANSWERS

[The following were some of the questions put to Gandhiji and answered by him when Christian missionaries and other followers of the faith visited him.]

Q.: Do you definitely feel the presence of the living Christ within you?

A.: If it is the historical Jesus surnamed Christ that you refer to, I must say I do not. If it is an adjective signifying one of the names of God, then I must say I do feel, the presence of God—call Him Christ, call Him Krishna, call Him Rama. We have one thousand names to denote God, and if I did not feel the presence of God within me, I see so much of misery and disappointment every day that I would be a raving maniac and my destination would be the Hooghli.

 

Young India, 6-8-1925

Q.: Why do you refuse to enter God’s house if Jesus invites you? Why does not India take up the Cross ?

A.: If Jesus has reference to God, I have never refused to enter the house of God, indeed every moment I am trying to enter it. If Jesus represents not a person, but the principle of non-violence, India has accepted its protecting power .

Young India, 31-12-1931

Q.: Did not Jesus himself teach and preach?

A.: We are on dangerous ground here. You ask me to give my interpretation of the life of Christ. Well, I may say that I do not accept everything in the Gospels as historical truth. And it must be remembered that he was working amongst his own people, and he said he had not come to destroy but to fulfil. I draw a great distinction between the Sermon on the Mount and the Letters of Paul.

They are a graft on Christ’s teaching, his own gloss apart from Christ’s own experience.

Young India, 19-1-1928

 

Q.: But, Mr Gandhi, why do you object to proselytization as such? Is not there enough in the Bible to authorize us to invite people to a better way of life?

A.: Oh yes, but it does not mean that they should be made members of the Church. If you interpret your texts in the way you seem to do, you straightaway condemn a large part of humanity unless it believes as you do. If Jesus came to earth again, he would disown many things that are being done in the name of Christianity. It is not he who says “Lord, Lord” that is a Christian, but “He that doeth the will of the Lord ” that is a true Christian. And cannot he who has not heard the name of Christ Jesus do the will of the Lord?

Harijan, 11-5-1935

Q.: Why may not I share with others my experience of Jesus Christ which has given me such an ineffable peace?

A.: Because you cannot possibly say that what is best for you is best for all. Quinine may be the only means of saving life in your case, but a dangerous poison in the case of another. And again, is it not superannuation to assume that you alone possess the key to spiritual joy and peace, and that an adherent of a different faith cannot get the same in equal measure from a study of his scriptures? I enjoy a peace and equanimity of spirit which has excited the envy of many Christian friends. I have got it principally through the Gita.

Your difficulty lies in your considering the other faiths as false or so adulterated as to amount to falsity. And you shut your eyes to the truth that shines in the other faiths and which gives equal joy and peace to their votaries. I have not hesitated, therefore, to recommend to my Christian friends a prayerful and sympathetic study of the other scriptures of the world. I can give my own humble testimony that, whilst such study has enabled me to give the same respect to them that I give to my own, it has enriched my own faith and broadened my vision.

Q,.: What would be your message to a Christian like me and my fellows?

A.: Become worthy of the message that is imbedded in the Sermon on the Mount, and join the spinning brigade.

 Harijan, 13-1-1940

Q.: Could you tell me the things one should avoid in order to present the gospel of Christ?

A.: Cease to think that you want to convert the whole world to your interpretation of Christianity. At the end of reading the Bible, let me tell you, it did not leave on my mind the impression that Jesus ever meant Christians to do what the bulk of those who take his name do. The moment you adopt the attitude I suggest, the field of service becomes limitless. You limit your own capacity by thinking and saying that you must proselytize.

Harijan, 23-3-1940

Q.: You often refer to the Sermon on the Mount. Do you believe in the verse, “If any man will take away thy coat, let him have thy cloak also?” Does it not follow from the principle of non-violence?

A.: In the verse quoted by you Jesus put in a picturesque and telling manner the great doctrine of nonviolent non-co-operation. Your non-co-operation with your opponent is violent when you give a blow for a blow, and is ineffective in the long run. Your non- co-operation is non-violent when you give your opponent all in the place of just what he needs. You have disarmed him once for all by your apparent co-operation, which in effect is complete non-co- operation.

Harijan, 13-7-1940

CHƯƠNG 17

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

[Sau đây là một số câu hỏi cho Gandhi và được ông trả lời khi các nhà truyền đạo Kitô và những người có tín ngưỡng khác đến thăm Gandhi.]

 

Hỏi: Ngài có chắc chắn cảm thấy sự hiện diện của Chúa Kitô sống trong ngài không?

Nếu đó là tên Giêsu mang tính lịch sử có họ là Kitô mà các bạn muốn nói đến, tôi phải nói rằng tôi không có. Nếu đó là một tính từ biểu thị một trong những cái tên của Thượng Đế, thì tôi phải nói rằng tôi cảm thấy, sự hiện diện của Thượng Đế – dù gọi Ngài là Chúa Kitô, gọi Ngài là Krishna, hay gọi Ngài là Rama. Chúng ta có một ngàn tên để biểu thị Thượng Đế, và nếu tôi không cảm thấy sự hiện diện của Thượng Đế trong tôi, thì tôi thấy rất nhiều khốn khổ và thất vọng mỗi ngày rằng tôi sẽ là một kẻ điên cuồng mê đắm và đích đến của tôi sẽ là Hooghli [Hooghli là một nhánh của sông Hằng ở Ấn Độ)

Báo Young India, 6-8-1925

Hỏi: Tại sao Ngài từ chối vào nhà Chúa nếu Giêsu mời ngài? Tại sao Ấn Độ không nâng Thập giá (không cải đạo thành Kitô giáo)?

 Nếu Giêsu có nói đến Thượng đế, tôi chưa bao giờ từ chối vào nhà Thượng đế, thực sự mỗi khoảnh khắc tôi đều đang cố gắng để vào đó. Nếu Giêsu không đại diện cho một người, mà là nguyên tắc bất bạo động, Ấn Độ đã chấp nhận quyền lực bảo vệ của của Giêsu.

Báo Young India, 31-12-1931

Hỏi: Chẳng phải chính Giêsu đã dạy và tuyên giảng sao?

 A.: Chúng ta đang đứng chỗ nguy hiểm ở đây. Các bạn yêu cầu tôi đưa ra lời diễn giải về cuộc sống của Chúa Kitô. Chà, tôi có thể nói rằng tôi không chấp nhận rằng mọi thứ viết trong các cuốn Tin mừng là sự thật lịch sử. Và phải nhớ rằng Giêsu hành đạo giữa chính dân tộc của Giêsu, và Giêsu nói rằng Người không đến để huỷ diệt mà là để làm tròn đầy. Tôi kẻ rõ một vạch phân biệt lớn giữa Bài giảng trên Núi và những lá thư của Paul (Phaolô).

Những lá thư của Paul, chỉ là một mảnh ghép trong lời dạy của Giêsu Kitô, là lớp đánh bóng của chính Paul ,khác vớicuộc sống của chính Chúa Kitô.

Báo Young India, 19-1-1928

Hỏi: Nhưng, Gandhi, tại sao ngài lại phản đối việc mời chào cải đạo như vậy? Chẳng phải có đủ điều trong Kinh Thánh để ủy quyền cho chúng ta mời mọi người đến một cách sống tốt hơn không?

Ồ vâng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cần trở thành thành viên của nhà thờ. Nếu các bạn diễn giải các văn bản Thánh Kinh theo cách bạn dường như đang làm, các bạn thẳng thừng lên án một phần lớn nhân loại trừ khi tin giống bạn. Nếu Giêsu đến trái đất một lần nữa, Người sẽ chối bỏ rất nhiều điều đang được thực hiện nhân danh Kitô giáo. Không phải là ai đó kêu “Chúa ơi, Chúa ơi” là một Kitô hữu, mà là Người làm theo ý Chúa “, đó là một Kitô hữu thực. Và người chưa từng nghe tên Giêsu thì Kitô không thể làm theo ý muốn của Chúa hay sao?

Báo Harijan, 11-5-1935

HỎI: Tại sao tôi không thể chia sẻ với người khác kinh nghiệm của tôi về Chúa Giêsu KiTô đã mang đến cho tôi một sự bình an khó tả?

Bởi vì bạn không thể nói rằng những gì tốt nhất cho bạn là tốt nhất cho tất cả người khác. Thuốc Quinine chống sốt rét có thể là thứ duy nhất để cứu mạng cho bạn, nhưng là chất độc nguy hiểm với người khác. Và một lần nữa, chẳng phải là lạc hậu khi cho rằng chỉ mình bạn sở hữu chìa khóa đến hoan hỉ và bình an tâm linh, và rằng một tín đồ đạo khác không thể có được niềm vui sướng tương tự nếu học kinh sách của anh ta? Tôi tận hưởng bình an và thanh thản tinh thần đến nỗi kích thích sự ghen tị của nhiều người bạn Kitô giáo. Tôi đã có hạnh phúc chủ yếu bởi trường ca Gita.

Khó khăn của bạn nằm ở việc bạn coi các đức tin khác là sai hoặc bị pha trộn đến mức giả dối. Và bạn nhắm mắt trước sự thật tỏa sáng trong các đức tin khác trong khi nó mang lại niềm vui và sự bình an cho tín đồ của họ. Do đó, tôi đã không ngần ngại giới thiệu cho các Kitô hữu của mình cách nghiên cứu kinh sách khác của thế giới qua cầu nguyện và cảm thông. Tôi có thể đưa ra lời chứng khiêm tốn của riêng mình rằng, cách nghiên cứu như thế đã cho tôi dành sự tôn trọng tương tự cho các kinh sách khác như kinh sách trong niềm tin của tôi, việc đó làm giàu thêm niềm tin của tôi và mở rộng tầm nhìn của tôi.

Hỏi : Thông điệp của Ngài cho một Kitô hữu như tôi và những người bạn của tôi là gì?

Trở nên xứng đáng với thông điệp nằm trong Bài giảng trên núi và tham gia vào lữ đoàn quay bánh xe cầu nguyện [của Phật giáo Tây Tạng].

Harijan, 13-1-1940

 

HỎI: Ngài có thể cho tôi biết những điều người ta nên tránh để trình bày phúc âm của Chúa Kitô?

  Ngừng nghĩ rằng bạn muốn cải đạo cả thế giới theo cách diễn giải của bạn về Kitô giáo. Khi đọc xong Kinh thánh, để tôi nói với bạn, không để lại trong đầu tôi bất cứ ấn tượng nào rằng Giêsu từng có nghĩa là những gì mà các Kitô hữu nhân danh Giêsu đang làm với thế giới. Khoảnh khắc bạn chấp nhận thái độ tôi đề nghị, giới hạn của phụng sự trở nên vô hạn. Bạn giới hạn năng lực của chính mình bằng cách suy nghĩ và nói rằng bạn phải mời chào cải đạo.

Báo Harijan, 23-3-1940

Hỏi: Ngài thường nói về Bài giảng trên núi. Ngài có tin vào câu, “Nếu có người lấy đi áo trong của anh em, hãy để họ lấy nốt tấm áo choàng?” Liệu điều đó có tuân theo nguyên tắc bất bạo động?

 

Câu nói bạn trích dẫn, Giêsu mô tả sinh động và nói về bài học vĩ đại của bất hợp tác bất bạo động. Sự không hợp tác của bạn với đối thủ là bạo lực khi bạn trả đũa một đòn cho một đòn, và không hiệu quả trong thời gian dài. Sự không hợp tác của bạn là không bạo lực khi bạn đưa cho đối thủ chỉ những gì anh ta cần. Bạn đã vô hiệu hóa anh ta bằng một đòn cho mọi đòn bởi sự hợp tác rõ ràng của bạn, mà thực tế là hoàn toàn không hợp tác.

 

Harijan, 13-7-1940

 

Lý do con không đi học

Chào các bạn,

Một số bố mẹ ở bản Ea Đá thôn Giang Thịnh không hề quan tâm đến việc học của các con, bởi vậy cả bản chỉ có vài em biết chữ. Mình tìm hiểu được biết các em trên mười tuổi vẫn chưa có giấy khai sanh nên không đi học được. 

Mặc dầu các bố mẹ biết các con không có giấy khai sanh không đi học được, nhưng các bố mẹ cũng không lo lắng làm giấy khai sanh cho các con bởi không có tiền để làm giấy khai sanh. Ngoài ra khi gặp mẹ Thắng mình còn biết thêm lý do tại sao có một số bố mẹ không muốn cho các em đi học, nhưng muốn cho các em ở nhà đi chăn bò. Đọc tiếp Lý do con không đi học

Gandhi on Jesus – Gandhi viết về Giêsu (Chương 16)

CHAPTER 16

TO THE CEYLONESE YOUTH

[During his tour of Ceylon Gandhiji gave the following message to the Christian and Buddhist youth that had gathered to hear him at the Colombo Y. M. C. A.]

 

o you, young Ceylonese friends, I say: Do not be dazzled by the splendour that comes to you from the West. Do not be thrown off your feet by this passing show. The Enlightened One has told you in never-to-be-for- gotten words that this little span of life is but a passing shadow, a fleeting thing, and if you realize the nothingness of all that appears before your eyes, the nothingness of this material case that we see before us ever changing, then indeed there are treasures for you up above, and there is peace for you down here, peace which passeth all understanding, and happiness to which we are utter strangers. It requires an amazing faith, a divine faith and surrender of all that we see before us. What did Buddha do, and Christ do, and also Mahomed ? Theirs were lives of self-sacrifice and renunciation. Buddha renounced every worldly happiness, because he wanted to share with the whole world his happiness which was to be had by men who sacrificed and suffered in search for truth.

If it was a good thing to scale the heights of Mt. Everest, sacrificing precious lives in order to be able to go there and make some slight observations, if it was a glorious thing to give up life after life in planting a flag in the uttermost extremities of the earth, how much more glorious would it be to give not one life, surrender not a million lives but a billion lives in search of the potent and imperishable truth!

So be not lifted off your feet, do not be drawn away from the simplicity of your ancestors. A time is coming when those, who are in the mad rush today of multiplying their wants, vainly thinking that they add to the real substance, real knowledge of the world, will retrace their steps and say, “What have we done?” Civilizations have come and gone, and in spite of all our vaunted progress I am tempted to ask again and again, “To what purpose?”

Wallace, a contemporary of Darwin, has said the same thing. Fifty years of brilliant inventions and discoveries, he has said, has not added one inch to the moral height of mankind. So said a dreamer and visionary if you will—Tolstoy. So said Jesus, and Buddha, and Mahomed, whose religion is being denied and falsified in my own country today.

By all means drink deep of the fountains that are given to you in the Sermon on the Mount, but then you will have to take sackcloth and ashes. The teaching of the Sermon was meant for each and every one of us. You cannot serve both God and Mammon. God the Compassionate and the Merciful, Tolerance incarnate, allows Mammon to have his nine days’ wonder. But I say to you, youths of Ceylon, fly from that self-destroying but destructive show of Mammon.

 

Young India; 8-12-1927

CHƯƠNG 16

NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI TRẺ TẠI QUỐC ĐẢO CYLON

[Trong chuyến đi đến đảo Ceylon, một quốc đảo thuộc địa cũ của Anh Quốc, hiện nay là Sri Lanka, Gandhi đã đưa ra thông điệp sau đây cho người trẻ Kitô giáo và Phật giáo tại quốc đảo này.]

Các bạn, những bạn trẻ của đảo Ceylon, tôi nói: Đừng bị loà mắt bởi những lộng lẫy đến với các bạn từ phương Tây. Đừng choáng ngợp bởi màn trình diễn thoáng qua này. Người Giác Ngộ (Phật Thích Ca) đã nói với các bạn bằng những từ ngữ không thể quên rằng quãng đời nhỏ bé này chỉ là một cái bóng trôi qua, là một thứ thoáng qua và nếu các bạn nhận ra sự hư vô của tất cả những gì xuất hiện trước mắt bạn, hư vô của vật chất này trước mắt ta luôn thay đổi, thì thực sự bạn có kho báu ở trên cao, và bình an cho bạn ở đây, bình an vượt qua mọi hiểu biết và hạnh phúc mà chúng ta hoàn toàn xa lạ. Bình an đòi hỏi một đức tin tuyệt vời, một đức tin thiêng liêng và bỏ đi tất cả những gì trước mắt chúng ta. Phật Thích Ca đã làm gì, Giêsu đã làm gì, và tiên tri Mahomed đã làm gì? Đó là một cuộc đời của hy sinh và từ bỏ. Phật Thích Cả từ bỏ mọi hạnh phúc trần tục, bởi vì Người muốn chia sẻ với cả thế gian hạnh phúc của Người có được bằng hy sinh và chịu đựng trong khi tìm kiếm sự thật.

 

Nếu đo chiều cao của đỉnh núi Everest là một việc tốt, hy sinh nhiều mạng sống quý giá để có thể đặt chân lên đỉnh núi và làm vài quan sát nhỏ, nếu việc bỏ mạng này đến mạng khác để cắm một lá cờ ở điểm cực của trái đất là một vinh quang, thì sẽ vinh quang hơn biết bao nhiêu khi hiến dâng không chỉ một mạng sống, đầu hàng không phải một triệu mạng sống mà là một tỷ cuộc sống để tìm kiếm sự thật quyền năng và bất diệt!

Vì vậy, đừng bị choáng ngợp bởi lộng lẫy, đừng bị lôi cuốn khỏi sự giản dị của tổ tiên các bạn. Sẽ đến lúc những người, ngày nay đang trong cơn điên cuồng để nhân gấp bội ham muốn của họ, hão huyền nghĩ rằng họ góp thêm bản chất thực, kiến ​​thức thực của thế giới, sẽ quay trở lại và nói, “Chúng ta đã làm gì vậy? ” Mọi nền văn minh đến và đi, và bất chấp tất cả những tiến bộ khoác lác của chúng ta, tôi không ngừng hỏi đi hỏi lại, “Vì mục đích gì?

Afred Wallace, nhà khoa học đương thời với Darwin, đã nói điều tương tự. Năm mươi năm phát minh và khám phá tuyệt vời [của nhân loại] đã không thêm một ly nào vào chiều cao đạo đức của nhân loại. Điều tương tự cũng nói bởi, một người mơ mộng và có tầm nhìn – Leo Tolstoy (nhà văn người Nga). Giêsu và Phật Thích Ca và tiên tri Mahomed cũng đã nói như thế, trong khi tôn giáo gán tên của các Ngài đang bị chối bỏ và xuyên tạc ở chính đất nước tôi ngày nay.

Bằng mọi cách hãy uống sâu suối nước được trao cho các bạn bởi Bài Giảng Trên Núi, nhưng rồi các bạn sẽ phải ăn năn hối cải. Lời dạy của Bài giảng trên Núi là muốn nói với mỗi người chúng ta. Các bạn không thể phụng sự cả Thượng đế và chúa Quỷ Tiền Bạc. Thượng đế, đấng từ bi và xót thương, hiện thân của khoan dung, cho phép chúa quỷ có chín ngày lộng hành. Nhưng tôi nói với các bạn, những người trẻ của đảo Ceylon, bay thật xa khỏi sự tự hủy diệt và màn trình diễn tiêu huỷ đó của chúa Quỷ Tiền Bạc.

Ấn Độ trẻ; 8-12-1927

 

Tình yêu đi theo chúng ta

Chào các bạn,

Tình yêu đi theo chúng ta – Love follows us là bản nhạc piano của Richard Clayderman – nghệ sĩ piano nổi tiếng, sinh ngày 28-12-1953 tại Paris, Pháp.

Tình yêu đi theo chúng ta cũng là một ý trong Thánh vịnh 23 – Chắc chắn điều thiện và tình yêu sẽ theo con trọn chuỗi ngày của đời con.

Thánh vịnh 23 Đọc tiếp Tình yêu đi theo chúng ta

Giúp buôn làng giàu mạnh

Chào các bạn,

Mình vào nhà bố mẹ Kêu vừa lúc các em nhỏ trong gia đình đi học về. Trời trưa nắng, các em đi đầu trần nên mồ hôi nhỏ giọt trên mặt nhìn rất thương, nhất là em Giao người con gái nhỏ học lớp Một của bố mẹ Kêu.

Mặc dầu đi học về mệt do trời nắng nhưng vừa vào nhà nhìn thấy mình, em Giao lễ phép đến chào và rất tự nhiên sau khi vào trong cất cặp rồi ra ngồi cạnh mình. Mình hỏi:

– “Em Giao đi học về mệt không?” Đọc tiếp Giúp buôn làng giàu mạnh

Gandhi on Jesus – Gandhi viết về Giêsu (Chương 14-15)

 

CHAPTER 14

VALUE OF SCRIPTURAL TEXTS

I believe that all great religions of the world are true more or less. I say “more or less” because I believe that everything that the human hand touches, by reason of the very fact that human beings are imperfect, becomes imperfect. Perfection is the exclusive attribute of God and it is undescribable, untranslatable. I do believe that it is possible for every human being to become perfect even as God is perfect. It is necessary for us all to aspire after perfection, but when that blessed state is attained it becomes indescribable, indefinable. And, I, therefore, admit, in all humility, that even the Vedas, the Koran and the Bible are imperfect word of God and, imperfect beings that we are, swayed to and fro by a multitude of passions, it is impossible for us even to understand this word of God in its fullness.

Young India, 22-9-1927

I exercise my judgment about every scripture, including the Gita. I cannot let a scriptural text supersede my reason. Whilst I believe that the principle books are inspired, they suffer from a process of double distillation. Firstly they come through a human prophet, and then through the commentaries of interpreters. Nothing in them comes from God directly. Mathew may give one version of one text and John may give another. I cannot surrender my reason whilst I subscribe to divine revelation. And above all, ‘the letter killeth, the spirit giveth life*. But you must not misunderstand my position. I believe in faith also, in things where reason has no place, e.g. the existence of God. No argument can move me from that faith, and like that little girl who repeated against all reason, “yet we are seven”, I would like to repeat, on being baffled in argument by a very superior intellect, “Yet there is God”.

Harijan, 5-12-1936

CHƯƠNG 14

GIÁ TRỊ CỦA KINH SÁCH

Tôi tin rằng tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều đúng ít nhiều. Tôi nói “ít nhiều” bởi tôi tin mọi thứ khi mà bàn tay con người đụng vào thì trở nên không hoàn hảo, bởi chính thực tế là con người không hoàn hảo. Hoàn hảo là đặc tính riêng của Thượng Đế và là không thể diễn tả được, không thể diễn dịch. Tôi tin rằng điều có thể là mọi người đều có khả năng trở thành hoàn hảo, thậm hoàn hảo như Thượng Đế. Khao khát sự hoàn hảo là điều cần thiết cho tất cả chúng ta, nhưng khi đạt được trạng thái diễm phúc đó, nó trở nên không thể diễn tả, không thể định nghĩa được. Và, do đó, tôi thừa nhận, với tất cả khiêm nhường, rằng ngay cả Kinh Vệ Đà, Kinh Koran và Thánh Kinh đều là những từ ngữ không hoàn hảo của Thượng Đế và, lắc lư qua lại bởi vô số đam mê, chúng ta không thể hiểu hết những lời này của Thượng Đế một cách vẹn toàn.

Báo Young India, 22-9-1927

Tôi thực hiện đánh giá của tôi về mọi kinh sách, bao gồm trường ca Gita. Tôi không thể để văn bản kinh thánh thay thế lý trí của tôi. Trong khi tôi tin rằng những cuốn thánh kinh rất truyền cảm hứng, thì đều bị trải qua quá trình bị thanh lọc 2 lần. Đầu tiên kinh sách đến qua một nhà tiên tri của con người, và sau đó viết ra qua bình luận của người diễn giải. Không có kinh sách nào đến trực tiếp từ Thượng Đế. Học trò của Giêsu, Mathew có thể đưa ra một phiên bản và John có thể đưa ra phiên bản khác. Tôi không thể chối bỏ lý trí của tôi trong khi tìm kiếm mặc khải thiêng liêng. Và trên hết, ‘câu chữ giết người, tinh thần mang sự sống *. Nhưng quý vị không được hiểu nhầm thái độ của tôi. Tôi cũng tin vào đức tin, vào những điều mà lý trí không có chỗ đứng, ví dụ: tôi tin Thượng Đế hiện hữu. Không có lý lẽ nào có thể lay chuyển tôi khỏi niềm tin đó, và nó giống như cô bé gái nhỏ lặp đi lặp lại chống mọi lý lẽ, “nhưng chúng ta đã bảy tuổi rồi”, tôi muốn lập lại, khi bị một lập luận của trí tuệ rất vượt trội làm tôi bối rối: “Nhưng, vẫn có Thượng Đế”.

Báo Harijan, 5-12-1936

 

CHAPTER 15

WESTERN CHRISTIANITY TODAY

It is my firm opinion that Europe today represents not the spirit of God or Christianity but the spirit of Satan. And Satan’s successes are the greatest when he appears with the name of God on his lips. Europe is today only nominally Christian. It is really worshipping Mammon. ‘It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom.’ Thus really spoke Jesus Christ. His so-called followers measure their moral progress by their material possessions.

The very national anthem of England is anti- Christian. Jesus, who asked his followers to love their enemies even as themselves, could not have sung of his enemies, “Confound his enemies, frustrate their knavish tricks.”

The last (Great) War, however, has shown as nothing else has, the Satanic nature of the civilization that dominates Europe today. Every canon of public morality has been broken by the victors in the name of virtue. No lie has been considered too foul to be uttered. The motive behind every crime is not religious or spiritual, but grossly material. … It is certainly necessary to purge religion of its excrescences, but it is equally necessary to expose the hollowness of moral pretensions on the part of those who prefer material wealth to moral gain. It is easier to wean an ignorant fanatic from his error than a confirmed scoundrel from his scoundrelism. This, however, is no indictment against individuals or even nations. Thousands of individual Europeans are rising above their environment. I write of the tendency in Europe, as reflected in her present leaders… It is combination of evil forces that India is really fighting through non-violent non-co-operation.

 

Young India, 8-9-1920

 

I consider Western Christianity in its practical working a negation of Christ’s Christianity. I cannot conceive Jesus, if he was living in the flesh in our midst, approving of modern Christian organizations, public worship or modern ministry.

 

Young India, 22-9-1921

 

Today I rebel against orthodox Christianity, as I am convinced that it has distorted the message of Jesus. He was an Asiatic whose message was delivered through many media, and when it had the backing of a Roman Emperor it became an imperialist faith as it remains to this day.

Harijan, 30-5-1936

CHƯƠNG 15

KITÔ GIÁO Ở PHƯƠNG TÂY NGÀY NAY

Theo ý kiến ​ chắc chắn của tôi, châu Âu ngày nay không đại diện cho tinh thần của Thượng đế hay Kitô giáo, mà cho tinh thần của quỷ Satan. Và Satan thành công lớn nhất khi hắn xuất hiện với tên của Thượng đế trên môi hắn. Châu Âu ngày nay chỉ có danh nghĩa là người Kitô. Họ thực sự tôn thờ sự Quỷ Tiền Bạc. ‘Một con lạc đà đi qua lỗ kim dễ hơn một giàu đi vào nước Chúa.’ Giêsu Kitô thực sự nói như thế. Những người tự cho là đi theo Giêsu đo lường tiến bộ đạo đức của họ bằng tài sản vật chất.

Quốc ca của Anh Quốc là phản Kitô. Giêsu, người yêu cầu những người đi theo mình yêu kẻ thù như yêu bản thân, không thể ca hát về kẻ thù của mình rằng “Khiến kẻ thù thất kinh, khiến mánh khóe dối trá của chúng thất bại.” [đoạn trong quốc ca Anh Quốc]

Tuy nhiên, Thế Chiến I, hơn tất cả điều gì khác,  đã cho thấy rõ bản chất quỷ Satan của nền văn minh đang thống trị châu Âu ngày nay. Mỗi giáo lý của đạo đức cộng đồng đều bị phá vỡ bởi những kẻ chiến thắng nhân danh đức hạnh. Không một lời dối trá nào bị coi là quá bẩn thỉu để không được nói. Đằng sau mỗi tội ác, động cơ chính không phải là tôn giáo hay tâm linh, mà là vật chất trắng trợn…Chắc chắn cần phải làm sạch tôn giáo khỏi những ung nhọt có trong đó, nhưng cần thiết không kém là phải phơi bày cái rỗng tuếch đạo đức gỉả của những kẻ chạy theo cảu cải vật chất hơn là đạo đức. Cai nghiện một kẻ cuồng tín dốt nát khỏi lỗi lầm của hắn thì dễ hơn là chữa bệnh cho một tên vô lại cố hữu khỏi chủ nghĩa côn đồ của hắn. Tuy nhiên, điều này không hề là bản cáo trạng chống lại mọi cá nhân hoặc thậm chí mọi quốc gia. Hàng ngàn cá nhân người châu Âu đang trỗi dậy cao hơn môi trường quanh họ. Tôi viết về xu hướng ở châu Âu, đang được phản ánh trong các nhà lãnh đạo hiện tại của châu Âu… Xu hướng đó là sự kết hợp của các thế lực tàn ác mà Ấn Độ đang thực sự chiến đấu bằng bất bạo động, bất hợp tác.

Báo Young India, 8-9-1920

Tôi coi Kitô giáo phương Tây trên thực tế đang chối bỏ chúa Chúa Giêsu Kitô. Tôi không thể hình dung được việc Giêsu, nếu đang sống bằng xương thịt giữa chúng ta, chấp nhận các tổ chức Kitô giáo hiện đại, hoặc kiểu họ thờ phụng công cộng hoặc cách họ thực hành phụng vụ.

.

Báo Young India, 22-9-1921

 

Hôm nay tôi nổi loạn chống lại Kitô giáo chính thống, vì tôi tin rằng Kitô giáo đã bóp méo thông điệp của Giêsu. Giêsu là một người gốc châu Á có thông điệp được truyền qua nhiều phương tiện truyền thông, và khi có sự hậu thuẫn của Hoàng đế La Mã, thông điệp Giêsu đã trở thành một đức tin đế quốc như đã và đang tồn tại đến ngày nay.

Báo Harijan, 30-5-1936

 

Trưa hè

Dear brothers and sisters,

This is a good clip – the audio, voice, lyric and images are well. Phạm Anh Khoa (January 11, 1985, Khánh Hòa) composed, sang and played guitar in this clip.

The clip is the soundtrack of the film Hai Phượng. The film tells the story of the tough journey of a rural mother (Hai Phượng) trying to save her girl child (Mai) from a big child-kidnapping gang. Anh Khoa is also a actor in the film.

Enjoy and have a nice day. Đọc tiếp Trưa hè

Làm sao để dành được khi các cháu không đủ ăn

Chào các bạn,

Anh em đồng bào buôn làng đa số làm nương rãy, và cần chi tiêu trong gia đình phải đợi đến khi thu hoạch mùa màng đem bán lúc đó mới có tiền trang trải, còn không thì đi vay hoặc bán lúa non ở những quán người Kinh, sau đó đến mùa thu hoạch đem đến bán trừ nợ. Có nhiều gia đình bố mẹ đến bán trả nợ xong là vay lại mấy trăm tiền nợ mới. Chỉ có một số rất ít là giáo viên và một số ít hơn nữa làm việc trong ủy ban xã là có lương tháng, và lương tháng của các các bộ xã rất ít bởi chỉ làm mỗi ngày một buổi sáng. Một lần nói chuyện với em Xoa là hội phó hội phụ nữ xã Ea Yiêng mình hỏi:

– “Lương em Xoa mỗi tháng được bao nhiêu?” Đọc tiếp Làm sao để dành được khi các cháu không đủ ăn

Chầu văn – Tống Biệt (NSND Thanh Hoài)

Chào các bạn,

Khoảng hơn 10 năm trước mình có dịp xem phim Mê Thảo thời vang bóng trên youtube và có ấn tượng rất tốt với cuốn phim. Nhưng có lẽ cảnh nằm trong đầu mình rõ nhất là NSND Thanh Hoài hát bài chầu văn với NS Thao Giang chơi đàn nguyệt, hát bài Tống Biệt lấy ý từ bài thơ Tống Biệt của Tản Đà.

Đây có lẽ là một clip dân ca VN có một không hai, tiếng ca nức nở và tiếng đàn dồn đập hỗ trợ, cộng với lời bài hát, làm cho trái tim người nghe khóc lóc.

Từ đó đến nay mình vẫn thường hay nhớ bài hát này. Hôm nay tình cờ thấy trên TV nghệ sĩ Thanh Hoài dạy hát chèo ở Thái Nguyên, mình lại tìm clip Tống Biệt ra nghe, vẫn cảm xúc mạnh mẽ như lần nghe đầu tiên. Mình share lại đây với các bạn một viên ngọc quý trong kho tàng âm nhạc Việt Nam.

Mời các bạn

Mến,

Hoành
__________

Tống biệt
Tác giả: Tản Đà

Lá đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa có thế thôi
Đá mòn rêu nhạt
Nước chảy huê trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi…
Đọc tiếp Chầu văn – Tống Biệt (NSND Thanh Hoài)

Thơm như tình cảm các em dành cho gia đình

Chào các bạn,

Có những quan tâm mặc dầu chỉ là nhỏ của các em học sinh Lưu trú sắc tộc dành cho gia đình cũng làm mình khó quên. Như chuyện em Xuyên một lần ở nhà mình đợi để cùng mình ra nhà Lưu trú, nhưng khi biết còn hơn một giờ nữa mình mới đi em Xuyên đã xin mình về nhà bà ngoại. Khi em Xuyên trở lại mình đã hỏi:

– “Bà ngoại khỏe không?”

– “Bà ngoại mình khỏe. Bà ngoại ở một mình nên mình xin yăh về để bổ củi cho bà ngoại.” Đọc tiếp Thơm như tình cảm các em dành cho gia đình

Gandhi on Jesus – Gandhi viết về Giêsu (Chương 10-12)

 

CHAPTER 10

PROSELYTIZATION

I hold that proselytizing under the cloak of humanitarian work is, to say the least, unhealthy. It is most certainly resented by the people here. Religion after all is a deeply personal matter, it touches the heart. Why should I change my religion because a doctor who professes Christianity as his religion has cured me of some disease or why should the doctor expect or suggest such a change whilst I am under his influence? Is not medical relief its own reward and satisfaction? Or why should I whilst I am in a missionary educational institution have Christian teaching thrust upon me? In my opinion these practices are not uplifting and give rise to suspicion if not even secret hostility. The methods of conversion must be like Caesar’s wife above suspicion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faith is not imparted like secular subjects. It is given through the language of the heart. If a man has a living faith in him, it spreads its aroma like the rose its scent. Because of its invisibility, the extent of its influence is far wider than that of the visible beauty of the colour of the petals.

I am, then, not against conversion. But I am against the modern methods of it. Conversion nowadays has become a matter of business, like any other. I remember having read a missionary report saying how much it cost per head to convert and then presenting a budget for ‘the next harvest’.

Yes, I do maintain that India’s great faiths are all-sufficing for her. Apart from Christianity and Judaism, Hinduism and its offshoots, Islam and Zoroastrianism are living faiths. No one faith is perfect. All faiths are equally dear to their respective votaries. What is wanted, therefore, is a living friendly contact among the followers of the great religions of the world and not a clash among them in the fruitless attempt on the part of each community to show the superiority of its faith over the rest. Through such friendly contact it will be possible for us all to rid our respective faiths of shortcomings and excrescences

It follows from what I have said above that India is in no need of conversion of the kind I have in mind. Conversion in the sense of self-purification, self- realization is the crying need of the times. That, however, is not what is ever meant by proselytizing. To those who would convert India, might it not be said, “Physician, heal thyself”?

 

Young India, 23-4-1931

 

CHƯƠNG 10

MỜI CHÀO CẢI ĐẠO

Tôi cho rằng việc mời chào cải đạo dưới tên của công việc nhân đạo, nói một cách nhẹ nhàng nhất, là không lành mạnh. Việc này gần như chắc chắn khiến người dân ở [Ấn Độ] tức giận. Niềm tin tôn giáo rốt cuộc là một vấn đề cá nhân sâu sắc, chạm đến trái tim. Tại sao tôi phải đổi tôn giáo của mình bởi vì một bác sĩ theo đạo Kitô đang chữa bệnh cho tôi hay là tại sao vị bác sĩ mong đợi hoặc đề nghị một sự cải đạo như vậy trong khi tôi đang được trị bệnh bởi anh ta? Chẳng phải chính cứu trợ y tế đã là phần thưởng và sự thoả mãn hay sao? Rồi tại sao tôi phải ở trong một viện giáo dục truyền giáo để bị buộc phải chấp nhận giáo lý đạo Kitô? Theo tôi những thực hành này không nâng con người lên mà làm nảy sinh nghi ngờ thậm chí sự thù địch bí mật. Các phương pháp của cải đạo hẳn phải giống như là vợ của Caesar thì miễn nhiễm mọi ngờ vực.

 

[Cụm từ Caesar’s wife above suspicion – được cho là câu nói của Caesar, Hoàng Đế La Mã, để biện hộ cho việc Caesar ly hôn với vợ khi phát hiện ra vợ ngoại tình. Thời hiện đại sau này cụm từ được sử dụng ý nói rằng vợ, con cái, người nhà của quan chức, lãnh đạo mà bị nghi vấn về hành vi đạo đức là một điều nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của người đó, cho nên hiển nhiên hưởng đặc quyền miễn nhiễm những ngờ vực.]

 

Lòng tin không phải được truyền qua như các môn học thế tục. Niềm tin được trao thông qua ngôn ngữ của trái tim. Nếu ai đó có một niềm tin sống trong họ, niềm tin đó sẽ lan tỏa mùi thơm như hoa hồng lan tỏa hương thơm. Do tính vô hình, phạm vi ảnh hưởng của hương thơm rộng hơn nhiều so với vẻ đẹp có thể nhìn thấy của màu sắc cánh hoa.

Tôi, do đó, không chống lại việc cải đổi niềm tin. Nhưng tôi chống lại các phương pháp hiện đại để thực hiện việc đó. Việc cải đổi niềm tin ngày nay đã trở thành một thứ kinh doanh, giống như bất cứ loại kinh doanh nào. Tôi nhớ đã đọc một báo cáo truyền giáo về chi phí cho mỗi đầu người để cải đạo là bao nhiêu và sau đó trình bày một ngân sách cho ‘vụ gặt tiếp theo’.

Vâng, tôi giữ nguyên ý kiến rằng các đức tin vĩ đại của Ấn Độ là đủ cho Ấn Đổ. Ngoài đạo Kitô và đạo Do Thái, Ấn Độ giáo và các nhánh khác, còn có Hồi giáo và Zoroastrian là tín ngưỡng sống. Không một đức tin tôn giáo nào là hoàn hảo. Tất cả các đức tin đều thân kính đối với riêng tín đồ của họ. Do đó, điều cầu mong là sự tồn tại bằng hữu giữa các tín đồ của tôn giáo vĩ đại trên thế giới mà không phải là đụng độ đọ sức một cách vô nghĩa để chỉ ra sự vượt trội của đức tin này so với các đức tin khác. Qua những tiếp xúc bằng hữu như vậy, tất cả chúng ta sẽ có thể loại bỏ những thiếu sót và những quá lố trong đức tin của chúng ta.

Theo những gì tôi đã nói ở trên, Ấn Độ không cần phải cải đạo theo cách như tôi thấy. Cải đổi theo nghĩa tự thanh lọc, tự nhận thức là nhu cầu thảm thiết của thời đại. Tuy nhiên, đó không phải là mời chào cải đạo. Đối với những người muốn Ấn Độ cải đạo, chẳng lẽ không phải nói rằng, “Thưa bác sĩ, ông hãy tự chữa bệnh của ông trước đi”?

 Báo Young India, 23-4-1931

CHAPTER 11

FOR MISSIONARIES IN INDIA

You are here to find out the distress of the people of India and remove it. But I hope you are here also in a receptive mood, and if there is anything that India has to give, you will not stop your ears, you will not close your eyes, and steal your hearts, but open up your ears, eyes and most of all your hearts to receive all that may be good in this land. I give you my assurance that there is a great deal of good in India. Do not flatter yourselves with the belief that a mere recital of that celebrated verse in St. John makes a man a Christian. If I have read the Bible correctly, I know many men who have never heard the name of Jesus Christ or have even rejected the official interpretation of Christianity will, probably, if Jesus came in our midst today in the flesh, be owned by him more than many of us. I therefore ask you to approach the problem before you with open-heartedness and humility.

Young India, 6-8-1925

Confuse not Jesus’ teaching with what passes as modern civilization, and pray do not do unconscious violence to the people among whom you cast your lot. It is no part of that call, I assure you, to tear up the lives of the people of the East by its roots. Tolerate whatever is good in them and do not hastily, with your preconceived notions, judge them. Do not judge lest you be judged yourselves.

In spite of your belief in the greatness of Western Civilization and in spite of your pride in all your achievements, I plead with you for humility, and ask you to leave some little room for doubt in which, as Tennyson sang, there was more truth though by ‘ doubt’ he certainly meant a different thing.

 

 

 

 

 

Let us each one live our life, and if ours is the right life, where is the cause for hurry? It will react of itself.

It is a conviction daily growing upon me that the great and rich Christian missions will render true service to India, if they can persuade themselves to confine their activities to humanitarian service without the ulterior motive of converting India or at least her unsophisticated villagers to Christianity, and destroying their social superstructure, which, notwithstanding its many defects, has stood now from time immemorial the onslaughts upon it from within and from without. Whether they—the missionaries—and we wish it or not, what is true in the Hindu faith will abide, what is untrue will fall to pieces. Every living faith must have within itself the power of rejuvenation if it is to live.

Harijan, 28-9-1935

CHƯƠNG 11

VỚI NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO Ở ẤN ĐỘ

Quý vị có mặt ở đây để tìm hiểu và loại bỏ sự đau khổ của người dân Ấn Độ. Nhưng tôi hy vọng quý vị cũng ở đây trong một tâm trạng dễ tiếp thu, và nếu Ấn Độ có thứ gì trao tặng, quý vị sẽ không bịt tai, không nhắm mắt và đánh cắp trái tim của quý vị, mà giỏng tai, mở mắt và trên hết là mở trái tim của quý vị để đón nhận tất cả những điều tốt đẹp ở vùng đất này. Tôi đảm bảo với quý vị rằng có rất nhiều điều tốt đẹp ở Ấn Độ. Đừng tự tâng bốc mình với niềm tin rằng chỉ một đoạn thuật lại của câu nói nổi tiếng của Thánh John khiến cho một người trở thành Kitô hữu. Nếu tôi đã đọc Kinh thánh một cách chính xác, tôi biết nhiều người chưa bao giờ nghe tên Giêsu, thậm chí người từ chối cách giải thích chính thức của Kitô giáo về Giêsu, có lẽ sẽ thuộc về Giêsu hơn nhiều người chúng ta ở đây, nếu Giêsu bằng xương thịt xuất hiện giữa chúng ta hôm nay. Do đó, tôi xin quý vị tiếp cận vấn đề trước mặt quý vị với trái tim cởi mở và khiêm tốn.

Báo Young India, 6-8-1925

Đừng nhầm lẫn lời dạy của Giêsu với những gì đang lưu hành như là văn minh hiện đại, và hãy cầu nguyện để không làm điều bạo lực vô thức cho những ai quanh các bạn mà bị các bạn chọn làm mục tiêu. Tôi đảm bảo với quý vị, lời dạy của Jesus hoàn tòan không dự phần vào kêu gọi xé nát tận gốc cuộc sống của người dân phương Đông. Chấp nhận bất cứ điều gì tốt đẹp ở phương Đông và đừng vội vàng, với những định kiến của quý vị, mà phán xét họ. Đừng phán xét kẻo chính quý vị sẽ bị phán xét.

Mặc dù quý vị tin vào sự vĩ đại của Văn minh phương Tây và bất chấp sự kiêu hãnh của quý vị về tất cả những thành tựu của quý vị, tôi khẩn cầu quý vị nên khiêm nhường, và yêu xin cầu quý vị để lại một chút không gian cho nghi vấn, như thơ của Tennyson nói, “có nhiều nhiều sự thật hơn ngờ vực”, dù nhà thơ chắc chắn dùng từ “ngờ vực” với ý nghĩa khác. [Câu nguyên gốc của nhà thơ người Anh Alfred Lord Tennyson thế ký 19: “Hãy tin tôi, có nhiều niềm tin trong ngờ vực thành thật, hơn là trong tín ngưỡng nửa vời. There lives more faith in honest doubt, believe me, than in half the creeds.]

Hãy để mỗi chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, và nếu cuộc sống của ta đúng đắn, đâu là gốc rễ của sự vội vàng [cải đạo]? Cuộc sống sẽ phản ứng trong chính nó.

Tôi tin chắc rằng các sứ mệnh lớn và phong phú của những đoàn truyền giáo Kitô phụng sự thực cho Ấn Độ, nếu họ có thể tự thuyết phục họ giới hạn các hoạt động của họ vào phụng sự nhân đạo mà không mang động cơ thầm kín tột bậc là cải đạo nước Ấn Độ hoặc ít nhất là cải đạo dân quê Ấn Độ chân chất theo đạo Kitô, và không phá hủy cấu trúc xã hội Ấn, là một cấu trúc, dù có nhiều sai xót, đã tồn tại từ xa xưa, bất chấp những phá huỷ từ bên trong hay bên ngoài. Cho dù những người đó có phải là người truyền giáo hay không, và chúng tôi muốn hay không, cái gì đúng trong đức tin Hindu sẽ tồn tại, cái gì sai sự thật sẽ vụn vỡ từng mảnh. Mỗi đức tin sống phải có trong mình sức mạnh trẻ hóa nếu muốn tồn tại.

Báo Harijan, 28-9-1935

 

CHAPTER 12

FOR CHRISTIAN INDIANS

If Indian Christians will simply cling to the Sermon on the Mount, which was delivered not merely to the peaceful disciples but a groaning world, they would not go wrong, and they would find that no religion is false, and that if all live according to their lights and in the fear of God, they would not need to worry about organizations, forms of worship and ministry.

Young India, 22-9-1921

 

As I wander about throughout the length and breadth of India I see many Christian Indians almost ashamed of their birth, certainly of their ancestral religion, and of their ancestral dress. The aping of Europeans on the part of Anglo- Indians is bad enough, but the aping of them by Indian converts is a violence done to their country and, shall I say, even to their new religion. There is a verse in the New Testament to bid Christians avoid meat if it would offend their neighbours. Meat here, I presume, includes drink and dress. I can appreciate uncompromising avoidance of all that is evil in the old, but where there is not only no question of anything evil, but where an ancient practice may be even desirable, it would be a crime to part with it when one knows for certain that the giving up would deeply hurt relatives and friends.

 

Conversion must not mean denationalization. Conversion should mean a definite giving up of the evil of the old, adoption of all the good of the new and a scrupulous avoidance of everything evil in the new. Conversion, therefore, should mean a life of greater dedication to one’s own country, greater surrender to God, greater self-purification.

I know that there is a marvellous change coming over Christian Indians. There is on the part of a large number of them a longing to revert to original simplicity, a longing to belong to the nation and to serve it, but the process is too slow. There need be no waiting. It requires not much effort.. . .Is it not truly deplorable that many Christian Indians discard their own mother-tongue and bring up their children only to speak in English? Do they not thereby completely cut themselves adrift from the nation in whose midst they have to live?

Young India, 20-8-1925

CHƯƠNG 12

VỚI NHỮNG KITÔ HỮU NGƯỜI ẤN ĐỘ

Nếu các bạn Kitô hữu người Ấn Độ chỉ đơn giản bám vào Bài giảng trên Núi, những lời dạy không chỉ cho các môn đệ hòa bình mà cho cả một thế giới đang rên xiết, thì sẽ chẳng ai lạc đường, và họ sẽ thấy rằng không có niềm tin tôn giáo nào là sai, và nếu tất cả sống theo ánh sáng của họ và trong niềm kính sợ Chúa, họ sẽ không cần phải lo lắng về các tổ chức, các loại hình thức thờ cúng và phụng sự.

Báo Young India, 22-9-1921

Khi tôi lang thang khắp nơi ở Ấn Độ, tôi thấy rất nhiều Kitô hữu người Ấn Độ gần như vẫn hổ thẹn về sự sinh ra của họ, hiển nhiên do tôn giáo và trang phục của tổ tiên họ. Việc người Ấn Độ gốc Anh dập khuôn theo người Tây Âu của đã đủ tệ, nhưng việc học đòi dập khuôn bởi chính người Ấn Độ gốc Ấn là bạo lực đối với đất nước của họ và, tôi nên nói, đối với ngay cả tôn giáo mới của họ (Kitô giáo). Có một câu trong Thánh Kinh Tân Ước để các Kitô hữu tránh ăn thịt nếu việc ăn thịt có thể xúc phạm hàng xóm của họ. Thịt ở đây, tôi đoán, bao gồm cả đồ uống và ăn mặc. Tôi có thể đánh giá cao sự tránh né không khoan nhượng đối với tất cả những gì là ác xấu ở thời cũ, nhưng ở nơi không những chẳng có bất cứ điều gì xấu, mà các thực hành cổ xưa thậm chỉ còn là điều mong ước, thì sẽ là một tội ác để giũ bỏ truyền thống khi người ta biết rằng việc chối bỏ đó làm tổn thương sâu sắc người thân và bạn bè của họ.

Cải đổi niềm tin không có nghĩa xoá bỏ tinh thần quốc gia. Cải đổi nên có nghĩa là dứt khoát bỏ cái ác xấu của thời cũ, thu nạp tất cả điểm tốt của thời mới và cẩn trọng tránh đi cái xấu của thời mới. Cải đổi, do đó, cần có nghĩa là một cuộc sống cống hiến nhiều hơn cho đất nước của chính mình, sự khuất phục lớn hơn với Chúa, và tự thanh lọc bản thân tốt hơn.

Tôi biết rằng có một sự thay đổi kỳ diệu đến với Kitô hữu người Ấn Độ. Có một phần lớn số họ khao khát trở lại sự đơn giản ban đầu, khao khát sự thuộc về và phục vụ đất nước, nhưng quá trình này quá chậm. Không phải chờ đợi. Điều này không đòi hỏi nhiều nỗ lực… Chẳng phải là thực sự tệ hại khi nhiều Kitô hữu người Ấn Độ bỏ đi ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và nuôi dạy con cái họ chỉ bằng tiếng Anh? Do đó, chẳng phái là họ hoàn toàn tự cắt đứt mình khỏi đất nước mà họ sống trong đó?

 

Báo Young India, 20-8-1925

 

 

Nhu cầu tối thiểu

Chào các bạn,

Đây là bài hát trong phim Cuốn sách rừng xanh, phim hoạt hình năm 1967 của Disney.

Bài hát được Terry Gilkyson viết, Phil Harris hát trong vai gấu Baloo và Bruce Reitherman hát trong vai cậu bé Mowgli. Bài hát cũng được Louis Armstrong hát.

Bài hát đã được đề cử Giải Oscar cho Ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Đọc tiếp Nhu cầu tối thiểu