Hãy làm thầy

Chào các bạn,

Ngày Nhà Giáo hôm qua các bạn cảm ơn mình như là thầy của các bạn. Thực sự thì mọi chúng ta đều phải là thầy của nhau, vì nếu chúng ta không dạy nhau thì tìm đâu ra thầy nữa. Mọi chúng ta đều là thầy hết rồi, không môn này thì môn kia. Nhưng mà có một điều quan trọng mình muốn chia sẻ với các bạn. Đọc tiếp Hãy làm thầy

Mind is the chief

Dear brothers and sisters,

The Dhammapada says: “Mind is the chief.” What does that mean?

Let’s see some examples.

  • If you were born in a poor family, poverty is the reason you live like a poor person or a queen?
  • If you were born in a poor family, poverty is the reason you are cheating or trustworthy?
  • If you were born in a poor family, poverty is the reason you live for yourself or for others?

Đọc tiếp Mind is the chief

Cái gì mình cố gắng thì sẽ có

Chào các bạn,

– “Cái gì mình cố gắng thì sẽ có.”

Mình đã học được bài học từ câu nói này của bố Minh, trong lần mình đến thăm gia đình em A Su ở xã Eauy. 

Em A Su là học sinh nhà Lưu trú Buôn Ma Thuột, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT gia đình tạo điều kiện cho em A Su đi học tiếp nhưng em A Su không muốn. Mẹ em A su đã gọi điện báo cho mình và mình tiếc, bởi trong những năm học cấp III ở nhà Lưu trú em A Su vừa ngoan vừa học được. Biết vậy mình đến nhà để động viên em A Su cố gắng học tiếp để sau này có thể giúp buôn làng tốt hơn. Đọc tiếp Cái gì mình cố gắng thì sẽ có

Gandhi on Jesus – Gandhi viết về Giêsu (Chương 17)

CHAPTER 17

SOME QUESTIONS AND ANSWERS

[The following were some of the questions put to Gandhiji and answered by him when Christian missionaries and other followers of the faith visited him.]

Q.: Do you definitely feel the presence of the living Christ within you?

A.: If it is the historical Jesus surnamed Christ that you refer to, I must say I do not. If it is an adjective signifying one of the names of God, then I must say I do feel, the presence of God—call Him Christ, call Him Krishna, call Him Rama. We have one thousand names to denote God, and if I did not feel the presence of God within me, I see so much of misery and disappointment every day that I would be a raving maniac and my destination would be the Hooghli.

 

Young India, 6-8-1925

Q.: Why do you refuse to enter God’s house if Jesus invites you? Why does not India take up the Cross ?

A.: If Jesus has reference to God, I have never refused to enter the house of God, indeed every moment I am trying to enter it. If Jesus represents not a person, but the principle of non-violence, India has accepted its protecting power .

Young India, 31-12-1931

Q.: Did not Jesus himself teach and preach?

A.: We are on dangerous ground here. You ask me to give my interpretation of the life of Christ. Well, I may say that I do not accept everything in the Gospels as historical truth. And it must be remembered that he was working amongst his own people, and he said he had not come to destroy but to fulfil. I draw a great distinction between the Sermon on the Mount and the Letters of Paul.

They are a graft on Christ’s teaching, his own gloss apart from Christ’s own experience.

Young India, 19-1-1928

 

Q.: But, Mr Gandhi, why do you object to proselytization as such? Is not there enough in the Bible to authorize us to invite people to a better way of life?

A.: Oh yes, but it does not mean that they should be made members of the Church. If you interpret your texts in the way you seem to do, you straightaway condemn a large part of humanity unless it believes as you do. If Jesus came to earth again, he would disown many things that are being done in the name of Christianity. It is not he who says “Lord, Lord” that is a Christian, but “He that doeth the will of the Lord ” that is a true Christian. And cannot he who has not heard the name of Christ Jesus do the will of the Lord?

Harijan, 11-5-1935

Q.: Why may not I share with others my experience of Jesus Christ which has given me such an ineffable peace?

A.: Because you cannot possibly say that what is best for you is best for all. Quinine may be the only means of saving life in your case, but a dangerous poison in the case of another. And again, is it not superannuation to assume that you alone possess the key to spiritual joy and peace, and that an adherent of a different faith cannot get the same in equal measure from a study of his scriptures? I enjoy a peace and equanimity of spirit which has excited the envy of many Christian friends. I have got it principally through the Gita.

Your difficulty lies in your considering the other faiths as false or so adulterated as to amount to falsity. And you shut your eyes to the truth that shines in the other faiths and which gives equal joy and peace to their votaries. I have not hesitated, therefore, to recommend to my Christian friends a prayerful and sympathetic study of the other scriptures of the world. I can give my own humble testimony that, whilst such study has enabled me to give the same respect to them that I give to my own, it has enriched my own faith and broadened my vision.

Q,.: What would be your message to a Christian like me and my fellows?

A.: Become worthy of the message that is imbedded in the Sermon on the Mount, and join the spinning brigade.

 Harijan, 13-1-1940

Q.: Could you tell me the things one should avoid in order to present the gospel of Christ?

A.: Cease to think that you want to convert the whole world to your interpretation of Christianity. At the end of reading the Bible, let me tell you, it did not leave on my mind the impression that Jesus ever meant Christians to do what the bulk of those who take his name do. The moment you adopt the attitude I suggest, the field of service becomes limitless. You limit your own capacity by thinking and saying that you must proselytize.

Harijan, 23-3-1940

Q.: You often refer to the Sermon on the Mount. Do you believe in the verse, “If any man will take away thy coat, let him have thy cloak also?” Does it not follow from the principle of non-violence?

A.: In the verse quoted by you Jesus put in a picturesque and telling manner the great doctrine of nonviolent non-co-operation. Your non-co-operation with your opponent is violent when you give a blow for a blow, and is ineffective in the long run. Your non- co-operation is non-violent when you give your opponent all in the place of just what he needs. You have disarmed him once for all by your apparent co-operation, which in effect is complete non-co- operation.

Harijan, 13-7-1940

CHƯƠNG 17

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

[Sau đây là một số câu hỏi cho Gandhi và được ông trả lời khi các nhà truyền đạo Kitô và những người có tín ngưỡng khác đến thăm Gandhi.]

 

Hỏi: Ngài có chắc chắn cảm thấy sự hiện diện của Chúa Kitô sống trong ngài không?

Nếu đó là tên Giêsu mang tính lịch sử có họ là Kitô mà các bạn muốn nói đến, tôi phải nói rằng tôi không có. Nếu đó là một tính từ biểu thị một trong những cái tên của Thượng Đế, thì tôi phải nói rằng tôi cảm thấy, sự hiện diện của Thượng Đế – dù gọi Ngài là Chúa Kitô, gọi Ngài là Krishna, hay gọi Ngài là Rama. Chúng ta có một ngàn tên để biểu thị Thượng Đế, và nếu tôi không cảm thấy sự hiện diện của Thượng Đế trong tôi, thì tôi thấy rất nhiều khốn khổ và thất vọng mỗi ngày rằng tôi sẽ là một kẻ điên cuồng mê đắm và đích đến của tôi sẽ là Hooghli [Hooghli là một nhánh của sông Hằng ở Ấn Độ)

Báo Young India, 6-8-1925

Hỏi: Tại sao Ngài từ chối vào nhà Chúa nếu Giêsu mời ngài? Tại sao Ấn Độ không nâng Thập giá (không cải đạo thành Kitô giáo)?

 Nếu Giêsu có nói đến Thượng đế, tôi chưa bao giờ từ chối vào nhà Thượng đế, thực sự mỗi khoảnh khắc tôi đều đang cố gắng để vào đó. Nếu Giêsu không đại diện cho một người, mà là nguyên tắc bất bạo động, Ấn Độ đã chấp nhận quyền lực bảo vệ của của Giêsu.

Báo Young India, 31-12-1931

Hỏi: Chẳng phải chính Giêsu đã dạy và tuyên giảng sao?

 A.: Chúng ta đang đứng chỗ nguy hiểm ở đây. Các bạn yêu cầu tôi đưa ra lời diễn giải về cuộc sống của Chúa Kitô. Chà, tôi có thể nói rằng tôi không chấp nhận rằng mọi thứ viết trong các cuốn Tin mừng là sự thật lịch sử. Và phải nhớ rằng Giêsu hành đạo giữa chính dân tộc của Giêsu, và Giêsu nói rằng Người không đến để huỷ diệt mà là để làm tròn đầy. Tôi kẻ rõ một vạch phân biệt lớn giữa Bài giảng trên Núi và những lá thư của Paul (Phaolô).

Những lá thư của Paul, chỉ là một mảnh ghép trong lời dạy của Giêsu Kitô, là lớp đánh bóng của chính Paul ,khác vớicuộc sống của chính Chúa Kitô.

Báo Young India, 19-1-1928

Hỏi: Nhưng, Gandhi, tại sao ngài lại phản đối việc mời chào cải đạo như vậy? Chẳng phải có đủ điều trong Kinh Thánh để ủy quyền cho chúng ta mời mọi người đến một cách sống tốt hơn không?

Ồ vâng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cần trở thành thành viên của nhà thờ. Nếu các bạn diễn giải các văn bản Thánh Kinh theo cách bạn dường như đang làm, các bạn thẳng thừng lên án một phần lớn nhân loại trừ khi tin giống bạn. Nếu Giêsu đến trái đất một lần nữa, Người sẽ chối bỏ rất nhiều điều đang được thực hiện nhân danh Kitô giáo. Không phải là ai đó kêu “Chúa ơi, Chúa ơi” là một Kitô hữu, mà là Người làm theo ý Chúa “, đó là một Kitô hữu thực. Và người chưa từng nghe tên Giêsu thì Kitô không thể làm theo ý muốn của Chúa hay sao?

Báo Harijan, 11-5-1935

HỎI: Tại sao tôi không thể chia sẻ với người khác kinh nghiệm của tôi về Chúa Giêsu KiTô đã mang đến cho tôi một sự bình an khó tả?

Bởi vì bạn không thể nói rằng những gì tốt nhất cho bạn là tốt nhất cho tất cả người khác. Thuốc Quinine chống sốt rét có thể là thứ duy nhất để cứu mạng cho bạn, nhưng là chất độc nguy hiểm với người khác. Và một lần nữa, chẳng phải là lạc hậu khi cho rằng chỉ mình bạn sở hữu chìa khóa đến hoan hỉ và bình an tâm linh, và rằng một tín đồ đạo khác không thể có được niềm vui sướng tương tự nếu học kinh sách của anh ta? Tôi tận hưởng bình an và thanh thản tinh thần đến nỗi kích thích sự ghen tị của nhiều người bạn Kitô giáo. Tôi đã có hạnh phúc chủ yếu bởi trường ca Gita.

Khó khăn của bạn nằm ở việc bạn coi các đức tin khác là sai hoặc bị pha trộn đến mức giả dối. Và bạn nhắm mắt trước sự thật tỏa sáng trong các đức tin khác trong khi nó mang lại niềm vui và sự bình an cho tín đồ của họ. Do đó, tôi đã không ngần ngại giới thiệu cho các Kitô hữu của mình cách nghiên cứu kinh sách khác của thế giới qua cầu nguyện và cảm thông. Tôi có thể đưa ra lời chứng khiêm tốn của riêng mình rằng, cách nghiên cứu như thế đã cho tôi dành sự tôn trọng tương tự cho các kinh sách khác như kinh sách trong niềm tin của tôi, việc đó làm giàu thêm niềm tin của tôi và mở rộng tầm nhìn của tôi.

Hỏi : Thông điệp của Ngài cho một Kitô hữu như tôi và những người bạn của tôi là gì?

Trở nên xứng đáng với thông điệp nằm trong Bài giảng trên núi và tham gia vào lữ đoàn quay bánh xe cầu nguyện [của Phật giáo Tây Tạng].

Harijan, 13-1-1940

 

HỎI: Ngài có thể cho tôi biết những điều người ta nên tránh để trình bày phúc âm của Chúa Kitô?

  Ngừng nghĩ rằng bạn muốn cải đạo cả thế giới theo cách diễn giải của bạn về Kitô giáo. Khi đọc xong Kinh thánh, để tôi nói với bạn, không để lại trong đầu tôi bất cứ ấn tượng nào rằng Giêsu từng có nghĩa là những gì mà các Kitô hữu nhân danh Giêsu đang làm với thế giới. Khoảnh khắc bạn chấp nhận thái độ tôi đề nghị, giới hạn của phụng sự trở nên vô hạn. Bạn giới hạn năng lực của chính mình bằng cách suy nghĩ và nói rằng bạn phải mời chào cải đạo.

Báo Harijan, 23-3-1940

Hỏi: Ngài thường nói về Bài giảng trên núi. Ngài có tin vào câu, “Nếu có người lấy đi áo trong của anh em, hãy để họ lấy nốt tấm áo choàng?” Liệu điều đó có tuân theo nguyên tắc bất bạo động?

 

Câu nói bạn trích dẫn, Giêsu mô tả sinh động và nói về bài học vĩ đại của bất hợp tác bất bạo động. Sự không hợp tác của bạn với đối thủ là bạo lực khi bạn trả đũa một đòn cho một đòn, và không hiệu quả trong thời gian dài. Sự không hợp tác của bạn là không bạo lực khi bạn đưa cho đối thủ chỉ những gì anh ta cần. Bạn đã vô hiệu hóa anh ta bằng một đòn cho mọi đòn bởi sự hợp tác rõ ràng của bạn, mà thực tế là hoàn toàn không hợp tác.

 

Harijan, 13-7-1940

 

Các ngân hàng có công cụ để phát hiện tội phạm buôn người chuyển lợi nhuận phi pháp

Kết quả hình ảnh cho Banks get tools to spot human traffickers moving illicit profits

English: Banks get tools to spot human traffickers moving illicit profits

>> Bài liên quan: Chống nạn buôn người: Ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền có thể làm gì?

(Thomson Reuters Foundation) – Một bộ công cụ tinh vi sẽ giúp các tổ chức tài chính khám phá được lợi nhuận của các tổ chức buôn người – ước tính khoảng 150 tỷ đô la mỗi năm – đang được chuyển qua hệ thống tài chính, một liên minh chống buôn người thông báo vào năm 2018.

Đọc tiếp trên CVD >>

For the U.S., Vietnam Is a Friend in Need

The threat of China should bring two former enemies into a tight security relationship.

Vietnam chasing China at sea. Photographer: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images

Vietnam is a country bursting with youthful energy. The nearly 100 million Vietnamese have an average age of just 31, and despite living under single-party communist rule, they have a thriving capitalist economy that may hit 10% growth this year. And, of great importance to the U.S. and its allies, Vietnam is strategically positioned along the western side of the South China Sea, and has a series of maritime disputes with its neighbors, especially China.

Continue reading on CVD >>

Sustainable protection needed for Sơn Trà Reserve

Bảo tồn Update: November, 19/2019 – 08:23 VNS

A troupe of endangered red-shanked douc langurs can be found living near a resort in Sơn Trà Nature Reserve in Đà Nẵng. Booming construction and poor control of mass tourism has threatened the existance of the species and biodiversity in the reserve. — VNS Photo Lê Phước Chín Công Thành

ĐÀ NẴNG — Human activities in the Sơn Trà Nature Reserve had changed the basic instincts of langurs and monkeys, while threatening the primate population with human-to-wildlife transmitted diseases, according to biologist Trần Hữu Vỹ.

Continue reading on CVD >>

Gusty growth: Vietnam’s remarkable wind energy story

Vietnam is rising as Southeast Asia’s new wind hero, with power capacity soon to dwarf that of all other Asean nations and the world’s biggest offshore wind farm to be built off its windy coast, but challenges remain.

Wind power farm Vietnam
Bạc Liêu wind power farm in the Mekong Delta region in southern Vietnam. Image: Shansov.net, CC BY-SA 3.0 via Wikipedia Commons

By Tim Daubach