Lưu trữ theo thẻ: Danh Ngôn

Con người tự do

Above all, we must realize that no arsenal, or no weapon in the arsenals of the world, is so formidable as the will and moral courage of free men and women.

Ronald Reagan

Trên hết, chúng ta phải nhận thức rằng không có kho vũ khí nào, hay vũ khí nào từ bất kì kho nào, có thể mãnh liệt như ý chí và dũng cảm đạo đức của con người tự do.

Võ Hoàng Vân dịch