Xin đến và cho chúng con lần nữa – Come, let us anew

Chào các bạn,

Dưới đây là một bài hát được viết trong thế kỷ 17, dựa theo Tin mừng Matthew 25:21 (14-30).

Mời các bạn cùng nghe nhé.

Chúc các bạn năm mới tốt lành.

Thu Hương

***

Tin mừng Matthew 25:21 (14-30)

Dụ ngôn những yến bạc

14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.”

21 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! ”

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.”

23 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! ”

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! ”

26 Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!

28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

The Parable of the Bags of Gold

14 “Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his wealth to them. 15 To one he gave five bags of gold, to another two bags, and to another one bag,[a] each according to his ability. Then he went on his journey. 16 The man who had received five bags of gold went at once and put his money to work and gained five bags more. 17 So also, the one with two bags of gold gained two more. 18 But the man who had received one bag went off, dug a hole in the ground and hid his master’s money.

19 “After a long time the master of those servants returned and settled accounts with them. 20 The man who had received five bags of gold brought the other five. ‘Master,’ he said, ‘you entrusted me with five bags of gold. See, I have gained five more.’

21 “His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’

22 “The man with two bags of gold also came. ‘Master,’ he said, ‘you entrusted me with two bags of gold; see, I have gained two more.’

23 “His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’

24 “Then the man who had received one bag of gold came. ‘Master,’ he said, ‘I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. 25 So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you.’

26 “His master replied, ‘You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? 27 Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest.

28 “‘So take the bag of gold from him and give it to the one who has ten bags. 29 For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. 30 And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.’

Xin đến và cho chúng con lần nữa

1. Xin đến và cho chúng con lần nữa tiếp tục hành trình,
Lăn tròn cùng năm tháng,
Và không đứng yên đến khi Thầy xuất hiện.
Vẻ đáng yêu của Thầy cho chúng con vui vẻ làm trọn,
Những tài năng của chúng con được tiến bộ
Bằng kiên nhẫn của hy vọng và lao động của tình yêu,
Bằng kiên nhẫn của hy vọng và lao động của tình yêu.

2. Cuộc đời chúng con như mơ, thời gian như dòng suối
Lướt nhanh đi,
Và khoảng khắc phù du từ chối ở lại;
Vì mũi tên đang bay và khoảnh khắc đang trôi.
Năm thiên niên kỷ
Ấn vào cái nhìn chúng con, và mãi mãi ở đây,
Ấn vào cái nhìn chúng con, và mãi mãi ở đây.

3. Ồ, trong ngày đến của Thầy, mỗi người có thể nói,
“Con đã chiến đấu theo cách của mình hoàn toàn;
Con đã hoàn thành công việc Người giao cho con.”
Ô, từ Chúa, con có thể nhận được từ vui:
“Làm tốt và trung tín;
Hãy vào niềm vui của ta và ngồi xuống ngai vàng của ta;
Hãy vào niềm vui của ta và ngồi xuống ngai vàng của ta.”

(PTH dịch)

Come, Let Us Anew

Come, let us anew

1. Come, let us anew our journey pursue,
Roll round with the year,
And never stand still till the Master appear.
His adorable will let us gladly fulfill,
And our talents improve
By the patience of hope and the labor of love,
By the patience of hope and the labor of love.

2. Our life as a dream, our time as a stream
Glide swiftly away,
And the fugitive moment refuses to stay;
For the arrow is flown and the moments are gone.
The millennial year
Presses on to our view, and eternity’s here,
Presses on to our view, and eternity’s here.

3. Oh, that each in the day of His coming may say,
“I have fought my way thru;
I have finished the work thou didst give me to do.”
Oh, that each from his Lord may receive the glad word:
“Well and faithfully done;
Enter into my joy and sit down on my throne;
Enter into my joy and sit down on my throne.”

Text: Charles Wesley, 1707-1788
Music: Attr. to James Lucas, b. 1726

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s