Đánh mất đạo mình

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Bài hát Đánh mất đạo mình do nhóm nhạc rock Mỹ R.E.M sáng tác và trình diễn. R.E.M gồm giọng ca chính Michael Stipe, ghita Peter Buck, bass Mike Mills và trống Bill Berry. Cả nhóm đồng sáng tác ca khúc này và phát hành đĩa nhạc vào tháng Ba năm 1991 ở Warner Bros, Mỹ.

Ca khúc được xây dựng quanh ghita và đàn măngđôlin acoustic, không phải là âm thanh quen thuộc trên đài phát thanh nhạc pop vào đầu những năm 1990. Ca sĩ Michael Stipe gọi đó là một “thành công kỳ dị”. Về chủ đề bài hát, đây không phải là tôn giáo: “Tôi muốn viết một ca khúc ám ảnh kinh điển,” anh nói, “nên tôi viết vậy”. Đọc tiếp Đánh mất đạo mình

Lao động cẩn thận, kiên trì, chân thật

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã từng gặp nhiều người đầu óc rất bác học – họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làu làu, rất là uyên bác. Ngoại trừ chỉ một điều, tất cả những điều họ nói, đặc biệt là trong lãnh vực tâm linh, bạn có thể nhận ra là họ chẳng thực hành một chút nào.

Đó là vấn đề của cả thế giới.Tranh cử vào các chức vụ dân cử, như vào Quốc hội, thì thiên hạ cử tri có thói quen nghe diễn văn hùng hồn hấp dẫn và bỏ phiếu; người nào không khéo nói, không có tài diễn thuyết, thì được một phiếu là may. Rất cuộc quốc hội đầy những cái miệng nói ngon lành nhưng làm thì ngược lại. Đọc tiếp Lao động cẩn thận, kiên trì, chân thật

International law: Crimes against humanity – Luật quốc tế: Hình tội chống loài người

Crimes Against Humanity

Definition

Rome Statute of the International Criminal Court

Article 7

Crimes Against Humanity

 1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
  1. Murder;
  2. Extermination;
  3. Enslavement;
  4. Deportation or forcible transfer of population;
  5. Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
  6. Torture;
  7. Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
  8. Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
  9. Enforced disappearance of persons;
  10. The crime of apartheid;
  11. Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.
 2. For the purpose of paragraph 1:
  1. ‘Attack directed against any civilian population’ means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;

Nguồn Crimes Against Humanity>>

Hình tội chống loài người

Định nghĩa

Đạo luật Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế

Điều 7 

Hình tội chống loài người

 1. Cho mục đích của Đạo luật Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế, “tội chống loài người” nghĩa là bất kỳ hành vi nào sau đây khi được thực hiện như một phần của cuộc tấn công trên diện rộng hoặc tấn công có hệ thống, với ý thức về cuộc tấn công, nhằm vào bất kỳ nhóm dân thường nào: 
  1. Giết người;
  2. Tiêu diệt;
  3. Nô lệ hóa;
  4. Trục xuất hoặc cưỡng chế chuyển nhóm dân;
  5. Bỏ tù hoặc tước nghiêm trọng  quyền tự do thể chất vi phạm các quy tắc cơ bản của luật quốc tế;
  6. Tra tấn;
  7. Hiếp dâm, nô lệ tình dục, cưỡng bức mại dâm, cưỡng bức mang thai, cưỡng bức triệt sản, hoặc bất kỳ hình thức bạo lực tình dục nào khác có mức nghiêm trọng tương đương;
  8. Bách hại bất kỳ nhóm nào hoặc tập thể nào có thể nhận dạng về chính trị, chủng tộc, quốc gia, dân tộc, văn hóa, tôn giáo, giới tính như được định nghĩa trong đoạn 3, hoặc với các lý do khác được  công nhận trên thế giới là bị cấm theo luật quốc tế, trong khi thực hiện bất kỳ hành vi nào được nêu trong đoạn này hoặc bất kỳ hình tội  nào thuộc thẩm quyền của Tòa án này;
  9. Cưỡng chế mất tích người;
  10. Tội phân biệt chủng tộc;
  11. Các hành vi tương tự vô nhân đạo khác  cố ý gây ra đau đớn lớn, hoặc làm tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể hoặc sức khỏe tinh thần hoặc thể chất.
 2. Cho mục đích của đoạn 1:
  1. ‘Tấn công nhằm vào bất kỳ nhóm dân thường nào’ nghĩa là một quá trình ứng xử  thực hiện nhiều  hành động  được đề cập trong đoạn 1 chống lại bất kỳ nhóm dân thường nào,  thể theo hoặc đẩy mạnh chính sách của Nhà nước hoặc của một tổ chức nhằm thực hiện cuộc tấn công đó;
 mmmmmmmmmm

Chuỗi bài:

2022 Hong Kong Policy Act Report

US Department of State

2022 Hong Kong Policy Act Report

REPORT

BUREAU OF EAST ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS

MARCH 31, 2022Share

Consistent with Sections 205 and 301 of the United States-Hong Kong Policy Act of 1992 (the “Act”) (22 U.S.C. §§ 5725 and 5731) and section 7043(f)(3)(C) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2022 (Div. K, P.L. 117-103), the Department submits this report and the enclosed certification on conditions in Hong Kong from March 2021 through March 2022 (“covered period”).

Summary

The Department of State assesses that during the covered period, the central government of the People’s Republic of China (PRC) took new actions directly threatening U.S. interests in Hong Kong and that are inconsistent with the Basic Law and the PRC’s obligation pursuant to the Sino-British Joint Declaration of 1984 (Sino-British Joint Declaration) to allow Hong Kong to enjoy a high degree of autonomy.  In the Certification of Hong Kong’s Treatment under United States Laws, the Secretary of State certified Hong Kong does not warrant treatment under U.S. law in the same manner as U.S. laws were applied to Hong Kong before July 1, 1997.

Đọc tiếp 2022 Hong Kong Policy Act Report

How Britain let Russia hide its dirty money – podcast

 
 
This week, as Russia continues its invasion of Ukraine, we revisit this piece by Oliver Bullough from 2018. For decades, politicians have welcomed the super-rich with open arms. Now they’re finally having second thoughts. But is it too late?

 theguardianFri 4 Mar 2022 

Listen here

Read the text version here

Photo by Amer Ghazzal Sale of Chelsea football club, Stamford Bridge.
 Photograph: Amer Ghazzal/REX/Shutterstock

***

Đọc tiếp How Britain let Russia hide its dirty money – podcast