Thy kingdom come – Nước Cha trị đến

Bài tiếng Việt bên dưới

Thy kingdom come

Dear Brothers and Sisters,

The Lord’s Prayer says: Our father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.

God is in heaven. But where is heaven? Does heaven exist first and God enters it? Or wherever God is, that place turns into heaven?

I do not know the deep things of God, but I know one thing: If God enters our heart, our heart turns into heaven.

God is love. When God enters our heart, surely our heart becomes full of love, and a love-filled heart is a heaven.

That much I know.

Jesus said: “The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, ‘Here it is,’ or ‘There it is,’ because the kingdom of God is within you.” (Luke 17:21 NIV).

Father, I open my heart to you. Though my heart is still untidy and messy, I dare to invite you into my heart, and ask you to turn it into a heaven, a tiny territory of your kingdom.

Your kingdom comes to me, and I will share it with the world.

I am in heaven because my God has come to me.

Open your heart and He will enter you.

Be one with God.

Pax Vobiscum,

Hoanh

 

Nước Cha trị đến

Chào các bạn,

Kinh Lạy Cha nói: Lạy cha chúng con ở thiên đàng, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Chúa ở thiên đàng. Nhưng thiên đàng ở đâu? Thiên đàng có trước và Chúa vào thiên đàng? Hay bất kì nơi nào Chúa hiện diện, nơi đó trở thành thiên đàng?

Minh không biết những điều sâu xa của Chúa, nhưng mình biết một điều: Nếu Chúa đi vào lòng ta, lòng ta trở thành thiên đàng.

Thiên Chúa là tình yêu. Khi Chúa đi vào lòng ta, lòng ta chắc chắn trở thành tràn đầy tình yêu, và một tấm lòng đầy yêu thương là một thiên đàng.

Điều đó mình biết.

Chúa Giêsu nói: “Nước Chúa đến không như một điều có thể thấy, và người ta không thể nói: ‘Nó ở đây’ hay “Nó đằng kia’, vì nước Chúa ở trong các bạn.” (Luke 17:21)

Cha ơi, con mở lòng con cho Cha. Dù lòng con còn lộn xộn rối rắm, con cả gan mời Cha vào lòng con, và xin Cha biến lòng con thành thiên đàng, một mảnh lãnh thổ của nước Cha.

Nước Cha đến cùng con, và con sẽ chia sẻ nước Cha với thế giới.

Tôi ở thiên đàng vì Chúa tôi đã đến cùng tôi,

Hãy mở lòng bạn và Chúa sẽ đi vào bạn.

Hãy là một cùng Chúa.

Bình an ở cùng anh chị em,

Hoành

 

 

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s