Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 12)

Dịch sang tiếng Việt: Phạm Thu Hương & Trần Đình Hoành

Mục lục >>
Dẫn nhập và Phần 1 >>
Phần 2 (từ Điều 5 đến Điều 8 bis) >>
Phần 2 (từ Điều 9 đến Điều 21) >>
Phần 3 >>
Phần 4 >>
Phần 5 >>
Phần 6 >>
Phần 7 >>
Phần 8 >>
Phần 9 >>
Phần 10 >>
Phần 11 >>
Phần 12 >>

PART 12. FINANCINGPHẦN 12. TÀI CHÍNH
Article 113
Financial Regulations
Điều 113
Quy chế Tài chính
Except as otherwise specifically provided, all financial matters related to the Court and the meetings of the Assembly of States Parties, including its Bureau and subsidiary bodies, shall be governed by this Statute and the Financial Regulations and Rules adopted by the Assembly of States Parties.Trừ khi có quy định cụ thể khác, mọi vấn đề tài chính liên quan đến Tòa và các cuộc họp của Hội đồng các Quốc gia Thành viên, kể cả Cục và các cơ quan trực thuộc Tòa, sẽ được quản lý bởi Đạo luật này cũng như Quy tắc và Quy chế Tài chính được Hội đồng các Quốc gia Thành viên thông qua.
Article 114
Payment of expenses
Điều 114
Thanh toán chi phí
Expenses of the Court and the Assembly of States Parties, including its Bureau and subsidiary bodies, shall be paid from the funds of the Court.Chi phí của Tòa và Hội đồng các Quốc gia Thành viên, kể cả Cục và các cơ quan trực thuộc Tòa, sẽ được thanh toán từ quỹ của Tòa.
Article 115
Funds of the Court and of the Assembly of States Parties
Điều 115
Quỹ của Tòa và của Hội đồng các Quốc gia Thành viên
The expenses of the Court and the Assembly of States Parties, including its Bureau and subsidiary bodies, as provided for in the budget decided by the Assembly of States Parties, shall be provided by the following sources:

(a) Assessed contributions made by States Parties;

(b) Funds provided by the United Nations, subject to the approval of the General Assembly, in particular in relation to the expenses incurred due to referrals by the Security Council.
Chi phí của Tòa và của Hội đồng các Quốc gia Thành viên, kể cả Cục và các cơ quan trực thuộc Tòa, theo quy định trong ngân sách do Hội đồng các Quốc gia Thành viên quyết định, sẽ được cung cấp từ các nguồn sau:

(a) Các khoản đóng góp được đánh giá của các Quốc gia thành viên;

(b) Các quỹ do Liên Hợp Quốc cung cấp, tùy vào sự chấp thuận của Đại Hội đồng, đặc biệt liên quan đến chi phí phát sinh do các giới thiệu của Hội đồng Bảo an.
Article 116
Voluntary contributions
Điều 116
Đóng góp tự nguyện
Without prejudice to article 115, the Court may receive and utilize, as additional funds, voluntary contributions from Governments, international organizations, individuals, corporations and other entities, in accordance with relevant criteria adopted by the Assembly of States Parties.Không ảnh hưởng đến điều 115, Tòa có thể tiếp nhận và sử dụng, dưới dạng quỹ bổ sung, các đóng góp tự nguyện từ các Chính phủ, tổ chức quốc tế, cá nhân, tập đoàn và các thực thể khác, theo các tiêu chí liên quan được Hội đồng các Quốc gia Thành viên thông qua.
Article 117
Assessment of contributions
Điều 117
Đánh giá đóng góp
The contributions of States Parties shall be assessed in accordance with an agreed scale of assessment, based on the scale adopted by the United Nations for its regular budget and adjusted in accordance with the principles on which that scale is based.Đóng góp của các Quốc gia thành viên sẽ được đánh giá theo thang đánh giá đã được thống nhất, dựa vào thang được Liên hợp quốc thông qua cho ngân sách thường xuyên của mình và được điều chỉnh theo các nguyên tắc làm cơ sở cho thang đó.
Article 118
Annual audit
Điều 118
Kiểm toán hàng năm
The records, books and accounts of the Court, including its annual financial statements, shall be audited annually by an independent auditor.Hồ sơ, sổ sách và tài khoản của Tòa, kể cả báo cáo tài chính hàng năm, sẽ được kiểm toán hàng năm bởi một kiểm toán viên độc lập.
…….…….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s