Tận hiến của con cho Tối thượng của Chúa – 9 tháng 7

July 9
Will You Examine Yourself?

Joshua said to the people, “You cannot serve the Lord…” —Joshua 24:19

Do you have even the slightest reliance on anything or anyone other than God? Is there a remnant of reliance left on any natural quality within you, or on any particular set of circumstances? Are you relying on yourself in any manner whatsoever regarding this new proposal or plan which God has placed before you? Will you examine yourself by asking these probing questions? It really is true to say, “I cannot live a holy life,” but you can decide to let Jesus Christ make you holy. “You cannot serve the Lord…”— but you can place yourself in the proper position where God’s almighty power will flow through you. Is your relationship with God sufficient for you to expect Him to exhibit His wonderful life in you?

“The people said to Joshua, ‘No, but we will serve the Lord!’ ” (Joshua 24:21). This is not an impulsive action, but a deliberate commitment. We tend to say, “But God could never have called me to this. I’m too unworthy. It can’t mean me.” It does mean you, and the more weak and feeble you are, the better. The person who is still relying and trusting in anything within himself is the last person to even come close to saying, “I will serve the Lord.”

We say, “Oh, if only I really could believe!” The question is, “Will I believe?” No wonder Jesus Christ placed such emphasis on the sin of unbelief. “He did not do many mighty works there because of their unbelief” (Matthew 13:58). If we really believed that God meant what He said, just imagine what we would be like! Do I really dare to let God be to me all that He says He will be?

 
WISDOM FROM OSWALD CHAMBERS

Jesus Christ can afford to be misunderstood; we cannot. Our weakness lies in always wanting to vindicate ourselves.
Ngày 9 tháng 7
Bạn sẽ tự kiểm chính bạn? 

Joshua nói với dân chúng rằng “Các người không thể phụng sự Chúa…” —Joshua 24:19 

Bạn có nương tựa, dù chỉ một chút, vào bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai khác ngoài Chúa hay không? Có còn sót lại chút trông cậy nào vào bất kỳ phẩm chất tự nhiên nào trong bạn, hay dựa vào bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào hay không? Bạn có đang dựa vào chính mình theo bất kỳ cách nào về đề nghị hoặc kế hoạch mới này mà Chúa đã dọn sẵn cho bạn hay không? Bạn sẽ tự kiểm chính bạn bằng những câu hỏi truy xét này hay không? Thật là đúng khi bạn nói, “Tôi không thể sống một cuộc đời thánh thiện,” nhưng bạn có thể quyết định để Chúa Giêsu làm cho bạn linh thánh. “Bạn không thể phục vụ Chúa…” – nhưng bạn có thể đặt mình vào đúng chỗ nơi quyền năng toàn năng của Chúa sẽ chảy trong bạn. Mối liên hệ của bạn với Chúa có đủ để bạn mong đợi Người thể hiện cuộc sống tuyệt vời của Người trong bạn hay không? 

“Dân chúng nói với Joshua rằng: ‘Không, nhưng chúng tôi sẽ phục vụ Chúa!’ (Joshua 24:21). Đây không phải là một hành động bốc đồng mà là một cam kết có chủ đích. Chúng ta có thiên hướng nói, “Nhưng Chúa không bao giờ có thể gọi tôi cho việc này. Tôi quá không xứng đáng. Không là tôi được.” Là bạn được, và bạn càng yếu đuối, càng mỏng manh càng tốt. Người nào vẫn đang trông cậy và tin tưởng vào bất cứ điều gì bên trong mình là người cuối cùng nghĩ đến nói phục vụ Chúa.” 

Chúng ta nói, “Ồ, giá mà tôi thực sự có thể tin!” Câu hỏi là, “Liệu tôi sẽ tin?” Không ngạc nhiên khi Chúa Giêsu nhấn mạnh như thể về tội bất tín. “[Chúa Giêsu] đã không làm nhiều điều vĩ đại ở đó vì họ không tin” (Matthew 13:58). Nếu chúng ta thực sự tin rằng Chúa nghiêm chỉnh trong lời Ngài đã nói, hãy tưởng tượng chúng ta sẽ ra sao! Tôi có thực sự dám để Chúa thể hiện với tôi tất cả những gì Người nói Người sẽ là hay không?    

TRÍ TUỆ TỪ OSWALD CHAMBERS 

Chúa Giêsu có thể chịu đựng việc bị hiểu lầm; chúng ta thì không thể. Điểm yếu của chúng ta nằm ở chỗ ta luôn muốn minh oan cho chính mình.

Người dịch: Đào Thu Hằng và Trần Đình Hoành

Một bình luận về “Tận hiến của con cho Tối thượng của Chúa – 9 tháng 7”

  1. Vì Giê-su luôn trung tín. Mọi người ko luôn trung tín. Mọi người not good…Hiểu lầm,Giêsu vẫn đúng… Hiểu lầm,people không đúng thì là không đúng…

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s