Lưu trữ theo thẻ: Song ngữ

Tay, óc và tim

“Người làm việc với bàn tay là người lao động; người làm việc với bàn tay và đầu óc là một nghệ nhân; người làm việc với bàn tay, đầu óc và quả tim là một nghệ sĩ.”

TDH dịch

“A man who works with his hands is a laborer; a man who works with his hands and his brain is a craftsman; but a man who works with his hands and his brain and his heart is an artist.”

Louis Nizer

Hoàn cảnh

“Người ta luôn luôn lý giải cuộc đời của mình bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người tích cực trong đời này là những người đứng dậy và tìm kiếm hoàn cảnh họ muốn, và nếu không tìm thấy, thì họ tự tạo ra hoàn cảnh.”

TDH lược dịch

“People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and if they can’t find them, make them.”

George Bernard Shaw

Tình yêu và lẽ phải

“Tôi tin rằng sự thật không vũ khí và tình yêu không điều kiện sẽ có được tiếng nói cuối cùng trong thực tế. Vì vậy, lẽ phải, dù tạm thời thua cuộc, vẫn mạnh hơn tội ác đang thắng thế.”

TDH dịch

“I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. That is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.”

Martin Luther King

Bí mật đầu tiên

“Người ta trở thành tuyệt vời khi người ta bắt đầu nghĩ rằng mình có thể làm. Khi người ta bắt đầu tin vào chính mình, họ có được bí mật thành công đầu tiên.”

TDH dịch

“People become really quite remarkable when they start thinking that they can do things. When they believe in themselves they have the first secret of success. ”

Norman Vincent Peale