Mục tiêu phát triển bền vững: Cải thiện tất cả sự sống trên toàn cầu

Chào các bạn,

Đây là một clip hip hop hát về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, tên ngắn gọn là Các Mục tiêu Toàn cầu. Mục đích là giới thiệu cho người trẻ toàn cầu về các mục tiêu phát triển bền vững để người trẻ có thể giúp một tay xây dựng hòa bình thế giới.

Đây là bản tóm gọn những mục tiêu này:

1. No Poverty – Không Đói
2. Zero Hunger – Không Nghèo
3. Good Health and Well-being – Khỏe mạnh và Đời sống tốt đẹp

4. Quality Education – Giáo dục chất lượng
5. Gender equality – Bình đẳng giới
6. Clean water and Sanitation – Nước sạch và Điều kiện vệ sinh

7. Affordable and clean Energy – Năng lượng sạch và giá rẻ
8. Decent work and Economic growth – Công việc tử tế và Tăng trưởng kinh tế
9. Industry, Innovation and Infrastructure (3 Is) – Công nghiệp, Canh tân và Cơ sở hạ tầng (3 C)

10. Reduce Inequalities – Giảm bất công bằng
11. Sustainable cities and communities – Thành phố và Cộng đồng bền vững
12. Responsible Consumption and Production – Tiêu thụ và Sản xuất có trách nhiệm

13. Climate Action – Đối phó khí hậu
14. Life Below Water – Đời sống dưới nước
15. Life On Land – Đời sống trên cạn

16. Peace and Justice – Hòa bình và Công lý
17. Partnership For The Goals – Đối tác cho các Mục tiêu Toàn Cầu

(Trích Các Mục tiêu Toàn cầu – The Global Goals)

(Các bạn có thể tìm hiểu bản dài hơn tại 17 mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030)

Chúc tất cả các bạn luôn cùng nhau xây dựng thế giới.

Phạm Thu Hương,

***

Sustainable Development Goals: Improve Life All Around The Globe

Mục tiêu phát triển bền vững: Cải thiện tất cả sự sống trên toàn cầu

Liên hợp quốc là tổ chức với những mục tiêu về phát triển hòa bình và bền vững khắp thế giới. Sứ mệnh của Liên hợp quốc rất lớn, nhưng chúng ta đang chẻ nhỏ sứ mệnh này trong hai phút.

17 mục tiêu phát triển bền vững,
Hãy cùng nắm những mục tiêu này vì bạn sẽ biết nhiều hơn:
Hãy nhìn xem, trong những ngóc ngách nào đó của thế giới hôm nay,
Bà con đang sống với một đô la một ngày.
Này, đó không phải là cách mà điều này nên xảy ra,
Vậy mục tiêu số 1 là? Là xóa nghèo.
Và mục tiêu số 2, là nhổ tận gốc nạn đói trên toàn cầu,
Có 800 triệu người đang đói, nếu bạn muốn biết.
Số 3 là sức khỏe và đời sống tốt đẹp,
Và mọi người đều nhận được sự chăm sóc sức khỏe họ cần.
Việc học và trường học là tâm của mục tiêu số 4,
Giáo dục mở ra trí tuệ và cánh cửa.
Mục tiêu số 5 là trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ,
Để họ có thể có những quyền giống những quyền mà nam giới được cho.
Số 6: mọi người cần nước sạch,
Vệ sinh kém có thể truyền bệnh.
Năng lượng phi-carbon là mục tiêu số 7,
Và làm thế nào để đạt được điều đó là một câu hỏi cấp bách.
Nhưng nếu chúng ta cùng nhau đặt tâm trí và làm việc chăm chỉ,
Chúng ta có thể thấy giải pháp, mình nghĩ vậy.

17 mục tiêu phát triển bền vững
Để cải thiện tất cả sự sống trên toàn cầu.
Bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường,
Dù chúng ta có tạo nên chiếc giường gì đi nữa, chúng ta cũng phải nằm trên chiếc giường đó.
x2

Giờ hãy tưởng tượng bạn làm việc cả ngày không lương,
Tăng trưởng kinh tế và công việc tử tế là mục tiêu số 8.
Mục tiêu số 9 là kích thích canh tân
Trong cơ sở hạ tầng và trong công nghiệp hóa.
Mục tiêu số 10: Giảm bất bình đẳng,
Số 11 là xây dựng thành phố bền vững.
Số 12: ừa, đó là tiêu dùng bền vững,
Thế nên những gì chúng ta sử dụng cần phù hợp với sản xuất.
Mục tiêu số 13 kêu gọi biện pháp khẩn cấp
Để chống lại biến đổi khí hậu vì chúng ta biết điều này đang xảy ra.
Số 14: bảo vệ đời sống dưới biển,
số 15: bảo vệ đời sống trên cạn.
Mục tiêu số 16 là vì hòa bình và công lý,
Trên khắp hành tinh này, ai cũng có yêu cầu cao.
Và mục tiêu cuối cùng, số 17,
Đây là yếu tố quan trọng, trái tim bộ máy.
Đó là làm mạnh cách chúng ta thực hiện những mục tiêu
Về phát triển bền vững trên toàn cầu.

17 mục tiêu phát triển bền vững
Để cải thiện tất cả sự sống trên toàn cầu.
Bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường,
Dù chúng ta có tạo nên chiếc giường gì đi nữa, chúng ta cũng phải nằm trên chiếc giường đó.
x2

(PTH dịch)

***

Sustainable Development Goals: Improve Life All Around The Globe

The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we’re breaking it down in two minutes.

17 sustainable development goals,
Let’s get to ’em ’cause the more you know:
Look, in some corners of the world today,
People are living on a dollar a day.
Hey, that’s not how it ought to be,
So goal 1? Eliminate poverty.
And goal 2, root out hunger across the globe,
There’s 800 million people hungry, if you want to know.
Number 3 is health and well-being,
And getting people the healthcare that they’re needing.
Learning and school are the heart of goal 4,
Education opens up minds and doors.
Goal number 5 is empower girls and women,
So they can have the same rights that men are given.
Number 6: people need water that’s clean,
Poor sanitation can spread disease.
Carbon-free energy is goal number 7,
And how to achieve it is a question that’s pressing.
But if we put our minds together and work hard,
We can find a solution, I’m guessing.

17 sustainable development goals
To improve life all around the globe.
Protecting human health and the environment,
Whatever bed we make, we’re going to have to lie in it.
x2

Now imagine that you work all day for no pay,
Economic growth and decent work is goal 8.
Goal 9 is to foster innovation
In infrastructure and industrialization.
Goal number 10: inequality reduction,
11 is sustainable city construction.
12: well, that’s sustainable consumption,
So what we use matches up with production.
Goal 13 calls for urgent action
To combat climate change ’cause we know it’s happening.
14: protect life under seas,
15: protect life on land.
Goal 16 is for peace and justice,
All over the planet, they’re in high demand.
And the final goal, number 17,
It’s the critical factor, the heart of the machine.
It’s to strengthen the way we achieve these goals
Of sustainable development around the globe.

17 sustainable development goals
To improve life all around the globe.
Protecting human health and the environment,
Whatever bed we make, we’re going to have to lie in it.
x2

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s