scale-of-justice

 

Cấp vốn đầu tư từ Mỹ cho các công ty VN, vào các dự án từ 50 triệu USD trở lên.

Đầu tư hay mở chi nhánh tại Mỹ, để đưa investor và gia đình sang Mỹ (EB5, EB1, L1).

Tranh tụng những vụ kiện dân sự phức tạp liên hệ đến nhiều quốc gia.

Liên kết với các luật sư tại VN để bảo vệ quyền lợi và tài sản của các bạn Việt kiều tại VN.

 

Luật sư Trần Đình Hoành, Tiến sĩ Luật
Washington DC, USA
Phone: 1 – 703 – 969 – 0080
Email: tdhoanh@gmail.com

(Xin không làm việc qua trung gian)