Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 7)

Dịch sang tiếng Việt: Phạm Thu Hương & Trần Đình Hoành

Mục lục >>
Dẫn nhập và Phần 1 >>
Phần 2 (từ Điều 5 đến Điều 8 bis) >>
Phần 2 (từ Điều 9 đến Điều 21) >>
Phần 3 >>
Phần 4 >>
Phần 5 >>
Phần 6 >>
Phần 7 >>

PART 7. PENALTIESPHẦN 7. HÌNH PHẠT
Article 77
Applicable penalties
Điều 77
Hình phạt áp dụng
1. Subject to article 110, the Court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in article 5 of this Statute:

(a) Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of 30 years; or

(b) A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.
1. Theo điều 110, Tòa có thể tuyên án một trong các hình phạt sau đây đối với người bị kết án về hình tội nêu tại điều 5 của Đạo luật này:

(a) Phạt tù trong số năm nhất định, không quá 30 năm; hoặc

(b) Hạn tù chung thân khi có lý do chính đáng bởi tính nghiêm trọng cực độ của hình tội và hoàn cảnh cá nhân của người bị kết án.
2. In addition to imprisonment, the Court may order:

(a) A fine under the criteria provided for in the Rules of Procedure and Evidence;

(b) A forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly from that crime, without prejudice to the rights of bona fide third parties.
2. Ngoài phạt tù, Tòa có thể ra lệnh:

(a) Phạt tiền theo các tiêu chí được quy định trong Quy tắc về Thủ tục và Chứng cứ;

(b) Tịch thu tiền bạc, tài sản và của cải nhận được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hình tội đó, không thiệt hại đến quyền của các bên thứ ba ngay tình.
Article 78
Determination of the sentence
Điều 78
Ấn định bản án
1. In determining the sentence, the Court shall, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence, take into account such factors as the gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.1. Khi ấn định bản án, theo Quy tắc về Thủ tục và Chứng cứ, Tòa phải tính đến các yếu tố như tính nghiêm trọng của hình tội và hoàn cảnh cá nhân của người bị kết án.
2. In imposing a sentence of imprisonment, the Court shall deduct the time, if any, previously spent in detention in accordance with an order of the Court. The Court may deduct any time otherwise spent in detention in connection with conduct underlying the crime.2. Khi tuyên án tù, Tòa sẽ trừ đi thời gian, nếu có, bị cầm tù trước đó theo lệnh của Tòa. Tòa có thể trừ đi bất kỳ thời gian nào khác bị cầm tù liên quan đến hành vi gây ra hình tội.
3. When a person has been convicted of more than one crime, the Court shall pronounce a sentence for each crime and a joint sentence specifying the total period of imprisonment. This period shall be no less than the highest individual sentence pronounced and shall not exceed 30 years imprisonment or a sentence of life imprisonment in conformity with article 77, paragraph 1 (b).3. Khi một người bị kết án nhiều hơn một hình tội, Tòa sẽ tuyên án một bản án cho từng tội và một bản án tổng kết nêu rõ tổng thời gian tù. Khoảng thời gian này sẽ không ngắn hơn bản án riêng lẻ cao nhất đã được tuyên và không vượt quá 30 năm tù hoặc bản án tù chung thân theo điều 77, đoạn 1 (b).
Article 79
Trust Fund
Điều 79
Quỹ Ủy thác
1. A Trust Fund shall be established by decision of the Assembly of States Parties for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims.

2. The Court may order money and other property collected through fines or forfeiture to be transferred, by order of the Court, to the Trust Fund.

3. The Trust Fund shall be managed according to criteria to be determined by the Assembly of States Parties.
1. Một Quỹ Ủy thác sẽ được thiết lập theo quyết định của Hội đồng các Quốc gia Thành viên vì quyền lợi của nạn nhân của hình tội thuộc thẩm quyền tài phán của Tòa, và của gia đình những nạn nhân đó.

2. Tòa có thể ra lệnh tiền và tài sản khác thu thập được thông qua phạt tiền hay tịch thu tài sản được chuyển vào Quỹ Ủy thác, bằng lệnh của Tòa.

3. Quỹ Ủy thác sẽ được quản lý theo các tiêu chí được xác định bởi Hội đồng các Quốc gia Thành viên.
Article 80
Non-prejudice to national application of penalties and national laws
Điều 80
Không ảnh hưởng việc áp dụng hình phạt quốc gia và luật quốc gia
Nothing in this Part affects the application by States of penalties prescribed by their national law, nor the law of States which do not provide for penalties prescribed in this Part.Không quy định nào trong Phần 7 này ảnh hưởng đến việc các Quốc gia áp dụng hình phạt theo luật quốc gia của họ, cũng như ảnh hưởng đến luật của các Quốc gia không ấn định hình phạt được quy định trong Phần 7 này.
…….…….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s