Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 11)

Dịch sang tiếng Việt: Phạm Thu Hương & Trần Đình Hoành

Mục lục >>
Dẫn nhập và Phần 1 >>
Phần 2 (từ Điều 5 đến Điều 8 bis) >>
Phần 2 (từ Điều 9 đến Điều 21) >>
Phần 3 >>
Phần 4 >>
Phần 5 >>
Phần 6 >>
Phần 7 >>
Phần 8 >>
Phần 9 >>
Phần 10 >>
Phần 11 >>

 

PART 11. ASSEMBLY OF STATES PARTIESPHẦN 11. HỘI ĐỒNG CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN
Article 112
Assembly of States Parties
Điều 112
Hội đồng các Quốc gia Thành viên
1. An Assembly of States Parties to this Statute is hereby established. Each State Party shall have one representative in the Assembly who may be accompanied by alternates and advisers. Other States which have signed this Statute or the Final Act may be observers in the Assembly.1. Hội đồng các Quốc gia Thành viên của Đạo luật này, do đây, được thiết lập. Mỗi Quốc gia Thành viên có một đại diện trong Hội đồng có thể có người thay phiên và cố vấn đi kèm. Các Quốc gia khác đã ký Đạo luật Rome này hoặc Đạo luật Cuối cùng có thể là quan sát viên trong Hội đồng.
2. The Assembly shall:

(a) Consider and adopt, as appropriate, recommendations of the Preparatory Commission;

(b) Provide management oversight to the Presidency, the Prosecutor and the Registrar regarding the administration of the Court;

(c) Consider the reports and activities of the Bureau established under paragraph 3 and take appropriate action in regard thereto;

(d) Consider and decide the budget for the Court;

(e) Decide whether to alter, in accordance with article 36, the number of judges;

(f) Consider pursuant to article 87, paragraphs 5 and 7, any question relating to non-cooperation;

(g) Perform any other function consistent with this Statute or the Rules of Procedure and Evidence.
2. Hội đồng sẽ:

(a) Xem xét và thông qua, nếu thích hợp, các khuyến nghị của Ủy ban Dự bị;

(b) Giám sát quản lý Chủ tịch Đoàn, Công tố viên và Giám đốc Đăng ký liên quan đến hành chánh của Tòa;

(c) Xem xét các báo cáo và hoạt động của Cục được thiết lập theo đoạn 3 và thực hiện hành động thích hợp đối với các báo cáo đó;

(d) Xem xét và quyết định ngân sách cho Tòa;

(e) Quyết định có nên thay đổi số lượng thẩm phán hay không, theo điều 36;

(f) Xem xét theo điều 87, đoạn 5 và 7, bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bất hợp tác;

(g) Thực hiện bất kỳ chức năng nào khác phù hợp với Đạo luật này hoặc Quy tắc về Thủ tục và Chứng cứ .
3.

(a) The Assembly shall have a Bureau consisting of a President, two Vice-Presidents and 18 members elected by the Assembly for three-year terms.

(b) The Bureau shall have a representative character, taking into account, in particular, equitable geographical distribution and the adequate representation of the principal legal systems of the world.

(c) The Bureau shall meet as often as necessary, but at least once a year. It shall assist the Assembly in the discharge of its responsibilities.
3.

(a) Hội đồng sẽ có một Cục gồm có Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 18 thành viên do Hội đồng bầu với nhiệm kỳ 3 năm.

(b) Cục phải có tính chất đại diện, có tính đến, đặc biệt, phân bố công bằng về mặt địa lý và đại diện đầy đủ của các hệ thống pháp luật chính trên thế giới.

(c) Cục sẽ họp thường xuyên nếu cần, nhưng ít nhất mỗi năm một lần. Cục sẽ hỗ trợ Hội đồng hoàn thành trách nhiệm của Hội đồng.
4. The Assembly may establish such subsidiary bodies as may be necessary, including an independent oversight mechanism for inspection, evaluation and investigation of the Court, in order to enhance its efficiency and economy.4. Hội đồng có thể thiết lập các cơ quan phụ như vậy nếu cần, kể cả cơ chế giám sát độc lập để kiểm tra, đánh giá và điều tra Tòa, nhằm nâng cao tính hiệu quả và kinh tế của Tòa.
5. The President of the Court, the Prosecutor and the Registrar or their representatives may participate, as appropriate, in meetings of the Assembly and of the Bureau.5. Chủ tịch Tòa, Công tố viên và Giám đốc Đăng ký hoặc đại diện của họ có thể tham gia, nếu thích hợp, các cuộc họp của Hội đồng và của Cục.
6. The Assembly shall meet at the seat of the Court or at the Headquarters of the United Nations once a year and, when circumstances so require, hold special sessions. Except as otherwise specified in this Statute, special sessions shall be convened by the Bureau on its own initiative or at the request of one third of the States Parties.6. Hội đồng sẽ họp tại trụ sở Tòa hoặc tại Trụ sở của Liên hợp quốc mỗi năm một lần và, khi hoàn cảnh yêu cầu, tổ chức các phiên họp đặc biệt. Trừ khi có quy định khác trong Đạo luật này, các phiên họp đặc biệt sẽ do Cục tự mình triệu tập hoặc theo yêu cầu của 1/3 số Quốc gia Thành viên.
7. Each State Party shall have one vote. Every effort shall be made to reach decisions by consensus in the Assembly and in the Bureau. If consensus cannot be reached, except as otherwise provided in the Statute:

(a) Decisions on matters of substance must be approved by a two-thirds majority of those present and voting provided that an absolute majority of States Parties constitutes the quorum for voting;

(b) Decisions on matters of procedure shall be taken by a simple majority of States Parties present and voting.
7. Mỗi Quốc gia Thành viên sẽ có một phiếu bầu. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đạt được các quyết định bằng đồng thuận trong Hội đồng và trong Cục. Nếu không thể đạt được đồng thuận, trừ khi có quy định khác trong Đạo luật này:

(a) Các quyết định về vấn đề căn bản phải được phê duyệt bởi đa số 2/3 số người có mặt và bầu, miễn là đa số tuyệt đối các Quốc gia Thành viên là số đại biểu quy định cho việc bầu;

(b) Quyết định về vấn đề thủ tục sẽ được thực hiện bởi đa số đơn giản của các Quốc gia Thành viên có mặt và bầu.
8. A State Party which is in arrears in the payment of its financial contributions towards the costs of the Court shall have no vote in the Assembly and in the Bureau if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The Assembly may, nevertheless, permit such a State Party to vote in the Assembly and in the Bureau if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the State Party.8. Một Quốc gia Thành viên còn nợ trong việc thanh toán các khoản đóng góp tài chính của mình đối với các chi phí của Tòa sẽ không có phiếu bầu trong Hội đồng và trong Cục nếu số tiền nợ của Quốc gia đó bằng hoặc vượt quá số tiền đóng góp từ Quốc gia đó cho trước 2 năm tròn. Tuy nhiên, Hội đồng có thể cho phép Quốc gia Thành viên đó bỏ phiếu trong Hội đồng và trong Cục nếu thấy rằng việc không thanh toán được là do các điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Quốc gia Thành viên đó.
9. The Assembly shall adopt its own rules of procedure.9. Hội đồng sẽ thông qua các quy tắc thủ tục của riêng Hội đồng.
10. The official and working languages of the Assembly shall be those of the General Assembly of the United Nations.10. Ngôn ngữ chính thức và ngôn ngữ làm việc của Hội đồng sẽ là ngôn ngữ của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
…….…….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s