Danh mục lưu trữ: Ảnh hướng thượng

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Nov 6 – Tượng Đức Mẹ Bù-Đăng

Xem toàn bộ Gallery

Tượng Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Bù Đăng, Đức Mẹ mặc trang phục đồng bào. Rất nhiều người xin được ơn ở tượng đài Đức Mẹ Bù Đăng này.

Matta Xuân Lành