Việt Nam phản bác chỉ trích về tôn giáo – BBC & Lao Động

UB tự do tôn giáo gặp Bộ công an Việt Nam

Trong một bài báo được coi là đáp trả dự luật của Hoa Kỳ muốn đưa Việt Nam quay trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo – CPC, một lãnh đạo truyền thông của ngành công an Việt Nam đã lên tiếng về quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam đối với tôn giáo.

Nhắc đến Hồ Chí Minh và các nhận định của đảng cộng sản từ ngày thành lập, bài viết của Tổng biên tập tạp chí Công An Nhân Dân ghi nhận Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, và giới thiệu quan điểm “đoàn kết tôn giáo trong đại đoàn kết dân tộc”.

Coi tôn giáo là “vấn đề tồn tại lâu dài”, là “nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân”, PGS TS Trần Minh Thư ghi nhận “chưa bao giờ các tôn giáo lại phát triển mạnh như giai đoạn hiện nay”.

Danh sách CPC của Hoa Kỳ ghi nhận “các nước cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tôn giáo” và một số tổ chức nhân quyền lên tiếng về hiện tượng mà họ cho là giới hạn tôn giáo tại Việt Nam.

Bài viết trên báo Lao Động cho rằng một trong các mặt cơ bản thể hiện sự phát triển tôn giáo ở Việt Nam là “từ năm 2006 đến nay, các cơ quan thẩm quyền đã cấp đang ký hoạt động và công nhận tư cách pháp nhân cho 16 tổ chức tôn giáo, nâng tổng số lên 32 tổ chức tôn giáo thuộc 12 tôn giáo”.

Ý kiến trái chiều

Tác giả cũng nhắc đến những nơi “Nhà nước cấp đất xây dựng” cơ sở đào tạo và thờ tự của các tôn giáo như Giáo xứ La Vang, học viện Phật giáo Hà Nội, học viện Phật giáo nam tông Khmer Cần Thơ.

“Những kết quả đó buộc Bộ ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo,” ông Thư nhấn mạnh ở cuối bài.

Tổng biên tập Tạp chí CAND cũng cảnh báo “các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, vu cáo Nhà nước ta đàn áp tôn giáo”.

 Nhiều nơi cho rằng cần quan tâm đặc biệt đến tôn giáo ở Việt Nam

Mới đây, bản tin RFA nói công an Việt Nam “đã đàn áp khoảng hơn hai ngàn tín hữu Tin Lành tập trung trước Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội để cầu nguyện”.

Tạp chí Công An Nhân Dân là cơ quan thuộc tổng cục xây dựng lực lượng của Bộ công an Việt Nam, từng được nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì vào dịp kỷ niệm 45 năm hoạt động năm 2009.

Khởi đầu từ nội san “chống gián điệp”, nay tờ báo được giao nhiệm vụ phấn đấu “trở thành đơn vị tiên phong trên mặt trận tư tưởng của lực lượng công an nhân dân,” theo tin trên trang mạng của Chính phủ CHXHCN Việt Nam.

 

Quan điểm của Đảng ta về tôn giáo

(LĐ) – Tôn giáo là một vấn đề được Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm giải quyết trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những quan điểm về tôn giáo của Đảng được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đoàn kết tôn giáo trong  đại đoàn kết dân tộc

Ngay sau khi được thành lập (1930), Đảng ta đã thấy được Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo. Tuy mỗi tôn giáo có những đặc điểm riêng nhưng đều giống nhau ở chỗ cùng tồn tại trong lòng dân tộc. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, đại đa số đồng bào các tôn giáo đều đứng về phía cách mạng, cùng toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (từ 1986), các tôn giáo của Việt Nam có sự phục hồi, phát triển nhanh chóng và có nhiều tác động trực tiếp tới tình hình kinh tế – xã hội và an ninh, trật tự ở các địa phương. Nhận rõ điều đó, Đảng ta đã kịp thời tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác tôn giáo; trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện những chủ trương, chính sách đối với tôn giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Sự đổi mới về tôn giáo của Đảng ta được thể hiện qua các quan điểm:

Chuẩn bị xây chùa ở Quảng Ninh. 	Ảnh: TRẦN LÂM
Chuẩn bị xây chùa ở Quảng Ninh. Ảnh: TRẦN LÂM

Một là, khẳng định tôn giáo là vấn đề tồn tại lâu dài. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, các nguồn gốc nảy sinh tôn giáo vẫn tồn tại và tác động thường xuyên tới sự phát triển của các tôn giáo. Do không nhận thức đúng đắn quy luật này, cộng với những mặc cảm, định kiến về tôn giáo, nên trước đây đã có nơi, có lúc, chúng ta có chủ trương, biện pháp đối xử thô bạo với tôn giáo, tìm cách thu hẹp, hạn chế các hoạt động tôn giáo. Vì vậy đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa chính quyền với tôn giáo, làm mất lòng tin của quần chúng tín đồ, chức sắc các tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Để chấn chỉnh, khắc phục những lệch lạc trên, một số nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Quan điểm này là cơ sở cho việc xem xét, giải quyết các vấn đề tôn giáo ở nước ta hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ bình tĩnh, khách quan trong khi xem xét, giải quyết các hoạt động tôn giáo; đảm bảo cho các tôn giáo ở Việt Nam sinh hoạt một cách bình thường, tuân thủ pháp luật, đồng hành với dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quan điểm này cũng yêu cầu các cấp, các ngành và mọi cán bộ đảng viên phải khắc phục tư tưởng chủ quan, nóng vội trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo nói chung, với hoạt động tôn giáo nói riêng.

Hai là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng. Chống mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín ngưỡng để làm tổn hại đến lợi ích của tổ quốc và nhân dân.

Ba là, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong quá trình ra đời, tồn tại và phát triển, tôn giáo nào cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực thể hiện ở chỗ răn, dạy tín đồ hướng thiện, làm điều lành, tránh điều ác. Còn mặt tiêu cực thể hiện ở chỗ làm cho con người sống an phận và chấp nhận “sự an bài”, thậm chí hạn chế họ tham gia vào quá trình cải tạo thực hiện xã hội bằng các phương pháp cách mạng.

Bốn là, công tác tôn giáo vừa phải quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa phải kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo phá hoại cách mạng.

Năm là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, công tác đối với con người. Trong công tác này phải quan tâm đến các lợi ích thiết thân, chính đáng của quần chúng tín đồ nói chung, chức sắc, chức việc nói riêng làm cốt lõi…

Sáu là, làm tốt công tác đối với tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Các tôn giáo ở nước ta phát triển mạnh

Có thể nói, chưa bao giờ các tôn giáo lại phát triển mạnh như giai đoạn hiện nay. Điều này thể hiện rất rõ những mặt cơ bản sau đây:

Từ năm 2006 đến nay, các cơ quan thẩm quyền đã cấp đăng ký hoạt động và công nhận tư cách pháp nhân cho 16 tổ chức tôn giáo, nâng tổng số lên 32 tổ chức tôn giáo thuộc 12 tôn giáo.

Những cơ sở đào tạo, thờ tự lớn của các tôn giáo đều được Nhà nước cấp đất xây dựng. Điển hình như: Giáo xứ La Vang, Quảng Trị được cấp thêm 15ha đất, nâng diện tích lên 21ha; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội được cấp 10ha đất, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại Cần Thơ được cấp 11,3ha đất… Các hoạt động của các tổ chức, cá nhân chức sắc, cá nhân tín đồ diễn ra sôi động phong phú, tự do. Việc mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành được đảm bảo.

Các lễ hội tôn giáo diễn ra ngày càng sầm uất ở tất cả các cơ sở thờ tự của các tôn giáo với những quy mô khác nhau. Điển hình là đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; Năm thánh để Pháp miện 350 năm Công giáo có mặt ở Việt Nam, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm; lễ khai đạo của Phật giáo Hoà Hảo; lễ hội Yếu diêu trì cung đạo Cao Đài…

Những thành tựu của Việt Nam đạt được trên lĩnh vực tôn giáo là một bằng chứng sinh động chứng minh cho chính sách tôn giáo đúng đắn, cởi mở, thực sự tôn trọng, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những kết quả đó buộc Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo.

Thế nhưng, phớt lờ những kết quả và tiến bộ đạt được của Việt Nam trên lĩnh vực tôn giáo, những năm qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, vu cáo Nhà nước ta đàn áp tôn giáo. Đây là một thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường sử dụng để kích động, gây mất ổn định chính trị ở các vùng tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ đồng bào các tôn giáo với Đảng, Nhà nước.

Song trước những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và tinh thần yêu nước, đoàn kết của đồng bào tôn giáo, các thế lực thù địch đã thất bại trong âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

PGS – TS Trần Minh Thư  – Tổng Biên tập Tạp chí CAND

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s