Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Hãy Hướng Mặt Về Đền Thánh – Kinh Koran (2:142-167)

Hãy Hướng Mặt về Đền Thánh

Trong giáo lý của Hồi Giáo, Kinh Koran, Thánh Kinh của Hồi Giáo, là Lời phán truyền của Chúa Trời, Allah, do thiên thần Jibril đem xuống đọc cho Thiên Sứ Mohammad để người đọc lại cho nhân loại bằng tiếng Ả Rập vào đầu thế kỷ thứ 7. Thiên sứ Mohammad xác nhận mình không phải là tác giả của Kinh Qur’an.

Kinh Koran được viết dưới thể văn xuôi, theo vần bằng tiếng Ả Rập, có lẽ cho dễ thuộc, dễ nhớ vì việc thuộc lòng Kinh Koran nhắc lại mỗi khi cầu nguyện theo đúng nguyên bản tiếng Ả Rập là điều bắt buộc đối với mỗi tín đồ Hồi Giáo. Để tránh sai sót, người Hồi Giáo không chấp nhận bản Thánh Kinh được dịch lại sang ngôn ngữ khác. Các bản dịch Kinh Koran sang những ngôn ngữ khác nhau chỉ được sử dụng để tìm hiểu, học tập hay tham khảo mà không được xem là một phiên bản của Thánh Kinh (ví dụ như để sử dụng trong cầu nguyện).

Trước khi có kinh Koran, người Ả Rập có mặc cảm là một chủng tộc thiếu văn hóa và họ tỏ ra trọng nể người Do Thái và Ki Tô. Sự xuất hiện kinh Koran vào đầu thế kỷ 7 đã đem lại cho các dân tộc Ả Rập một niềm tự hào vì từ nay họ có Thánh Kinh viết bằng tiếng Ả Rập. Họ đón nhận đạo Hồi là đạo của dân tộc chứ không phải là đạo ngoại lai. Kinh Koran và đạo Hồi là hai yếu tố quan trọng đem lại sự hứng khởi tinh thần và là chất keo văn hóa nối kết các bộ lạc Ả Rập lại với nhau và biến đại khối Ả Rập thành một lực lượng chính trị và quân sự hùng mạnh trong nhiều thế kỷ. (Charlie Nguyễn, http://sachhiem.net/CHARLIE/CN_TGHG/KinhKoran.php)

Đoạn trích được giới thiệu dưới đây trích từ Surat 2, câu 142 đến 167, nói về việc Allah tạo ra một dân tộc mới, với hướng cầu nguyện, qibla. hướng về Mecca.

The foolish among the people will say, “What has turned them away from their qiblah, which they used to face?” Say, “To Allah belongs the east and the west. He guides whom He wills to a straight path.” 

And thus we have made you a just community that you will be witnesses over the people and the Messenger will be a witness over you. And We did not make the qiblah which you used to face except that We might make evident who would follow the Messenger from who would turn back on his heels. And indeed, it is difficult except for those whom Allah has guided. And never would Allah have caused you to lose your faith. Indeed Allah is, to the people, Kind and Merciful.

.

We have certainly seen the turning of your face, [O Muhammad], toward the heaven, and We will surely turn you to a qiblah with which you will be pleased. So turn your face toward al-Masjid al-Haram. And wherever you [believers] are, turn your faces toward it [in prayer]. Indeed, those who have been given the Scripture well know that it is the truth from their Lord. And Allah is not unaware of what they do.

.

And if you brought to those who were given the Scripture every sign, they would not follow your qiblah. Nor will you be a follower of their qiblah. Nor would they be followers of one another’s qiblah. So if you were to follow their desires after what has come to you of knowledge, indeed, you would then be among the wrongdoers.

.

.

Those to whom We gave the Scripture know him as they know their own sons. But indeed, a party of them conceal the truth while they know [it].

The truth is from your Lord, so never be among the doubters.

For each [religious following] is a direction toward which it faces. So race to [all that is] good. Wherever you may be, Allah will bring you forth [for judgement] all together. Indeed, Allah is over all things competent.

.

So from wherever you go out [for prayer, O Muhammad] turn your face toward al- Masjid al-Haram, and indeed, it is the truth from your Lord. And Allah is not unaware of what you do.

.

And from wherever you go out [for prayer], turn your face toward al-Masjid al-Haram. And wherever you [believers] may be, turn your faces toward it in order that the people will not have any argument against you, except for those of them who commit wrong; so fear them not but fear Me. And [it is] so I may complete My favor upon you and that you may be guided.

.

.

Just as We have sent among you a messenger from yourselves reciting to you Our verses and purifying you and teaching you the Book and wisdom and teaching you that which you did not know.

.

So remember Me; I will remember you. And be grateful to Me and do not deny Me.

O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient.

.

And do not say about those who are killed in the way of Allah , “They are dead.” Rather, they are alive, but you perceive [it] not.

And We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient,

.

Who, when disaster strikes them, say, “Indeed we belong to Allah , and indeed to Him we will return.”

.

Those are the ones upon whom are blessings from their Lord and mercy. And it is those who are the [rightly] guided.

.

Indeed, as-Safa and al-Marwah are among the symbols of Allah . So whoever makes Hajj to the House or performs ‘umrah – there is no blame upon him for walking between them. And whoever volunteers good – then indeed, Allah is appreciative and Knowing.

.

.

Indeed, those who conceal what We sent down of clear proofs and guidance after We made it clear for the people in the Scripture – those are cursed by Allah and cursed by those who curse,

.

.

Except for those who repent and correct themselves and make evident [what they concealed]. Those – I will accept their repentance, and I am the Accepting of repentance, the Merciful.

.

.

Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers – upon them will be the curse of Allah and of the angels and the people, all together,

Abiding eternally therein. The punishment will not be lightened for them, nor will they be reprieved.

And your god is one God. There is no deity [worthy of worship] except Him, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.

.

Indeed, in the creation of the heavens and earth, and the alternation of the night and the day, and the [great] ships which sail through the sea with that which benefits people, and what Allah has sent down from the heavens of rain, giving life thereby to the earth after its lifelessness and dispersing therein every [kind of] moving creature, and [His] directing of the winds and the clouds controlled between the heaven and the earth are signs for a people who use reason.

.

And [yet], among the people are those who take other than Allah as equals [to Him]. They love them as they [should] love Allah . But those who believe are stronger in love for Allah . And if only they who have wronged would consider [that] when they see the punishment, [they will be certain] that all power belongs to Allah and that Allah is severe in punishment.

[And they should consider that] when those who have been followed disassociate themselves from those who followed [them], and they [all] see the punishment, and cut off from them are the ties [of relationship],

Those who followed will say, “If only we had another turn [at worldly life] so we could disassociate ourselves from them as they have disassociated themselves from us.” Thus will Allah show them their deeds as regrets upon them. And they are never to emerge from the Fire.

(Qu’ran, 2-144:167 Sahih International http://quran.com/2)

Những người ngoại đạo trong thiên hạ sẽ nói, “Điều gì đã quay họ khỏi hướng cầu nguyện mà họ từng hướng đến” Nói “Đông và Tây đều thuộc về Allah.  Người dẫn dắt ai Người muốn vào đường ngay thẳng.” 

Và do đó, Ta đã làm cho các người trở thành một cộng đồng công chính nơi mà các người sẽ là nhân chứng cho nhân loại và Thiên Sứ sẽ là nhân chứng cho các người. Và Ta đã chẳng tạo nên Hướng Cầu Nguyện mà các người đã từng quay về làm gì ngoài việc Ta có thể làm sáng tỏ những ai đi theo Thiên Sứ, để phân biệt với những kẻ quay lưng lại với Thiên Sứ. Và thực vậy, đó là điều khó khăn, ngoại trừ đối với những người được Allah dẫn dắt. Allah chưa bao giờ khiến cho các người mất niềm tin. Thực vậy, Allah rất Nhân Từ và Khoan Dung đối với nhân loại.

Rõ ràng Ta đã thấy ngươi [hỡi Muhammad] hướng mặt lên trời, và chắc chắn là Ta sẽ xoay ngươi vào một Hướng Cầu Nguyện mà ngươi sẽ hài lòng. Vậy, hãy hướng mặt về Al-Masjid Al-Haram. Và dù ở bất kỳ đâu, các người hãy quay mặt về hướng đó [mà cầu nguyện]. Thực vậy, những người được ban cho Kinh Sách biết rõ rằng đó là sự thật từ Chúa của mình. Và Allah không làm ngơ trước những điều họ làm.

Và nếu ngươi có đem mọi dấu hiệu đến với những người đã được ban Kinh Sách, họ cũng sẽ không theo Hướng Cầu Nguyện của ngươi. Ngươi sẽ không phải là người đi theo hướng cầu nguyện của họ. Họ cũng sẽ không phải là những người đi theo hướng cầu nguyện của nhau. Do vậy nếu ngươi có theo ý muốn của họ sau khi biết những điều được biết, thật sự, ngươi sẽ cũng làm điều sai trái.

Những người mà Ta đã ban cho Kinh Sách nhận biết Thiên Sứ như nhận biết con trai của mình. Nhưng thực sự, một số trong họ che đậy sự thật khi mà họ biết rõ nó.

Sự thật này là từ Chúa của các người, do vậy, đừng bao giờ nghi ngờ.

Mỗi tín đồ có một hướng để hướng mặt về. Do vậy hãy đua nhau làm [mọi] điều tốt. Dù có thể các người ở đâu, Allah sẽ đưa tất cả các người ra [để phán xét]. Thật sự, Allah có quyền hạn trên mọi sự.

Vì vậy, dù ngươi bước đi từ đâu [để cầu nguyện, ơi Muhammad] hãy hướng mặt về al-Masjid al-Haram, và thật sự, đó là sự thật từ Chúa của ngươi. Và Allah sẽ không làm ngơ những gì ngươi làm.

Và dù các nguời có bước đi từ nơi nào [để cầu nguyện], hãy hướng mặt về al-Masjid al-Haram. Và dù có thể các người [những tín đồ] có ở đâu, hãy hướng mặt về nơi này để mà người ta không thể nói điều gì chống lại các người, ngoại trừ những kẻ phạm điều sai trái, do vậy, đừng sợ họ mà hãy sợ Ta. Và như thế Ta có thể hoàn thành những ân phước cho các người và các người có thể được dẫn dắt.

Giống như Ta đã cử đến cho các người một Thiên Sứ từ chính trong số các người kể cho các người nghe lời của Ta và làm trong sạch các người, dạy Kinh Sách và sự thông thái cho các người và dạy các người những điều các người không biết.

Do vậy hãy nhớ về Ta; Ta sẽ nhớ về các người. Hãy biết ơn Ta và đừng phủ nhận Ta.

Hỡi những người có đức tin, hãy kiếm tìm sự giúp đỡ bằng lòng kiên nhẫn và lời cầu nguyện. Thật sự, Allah ở bên người nhẫn nại.

Và đừng nói về những người đã bị giết trên đường theo Allah rằng “Họ đã chết”. Đúng hơn, họ còn sống, nhưng các người không nhận ra [điều đó] thôi.

Và chắc chắn là Ta sẽ thử thách các người bằng những sự sợ hãi, đói khổ, mất mát sản nghiệp, mạng sống hay cây trái, nhưng cũng ban rất nhiều điều tốt lành cho những ai kiên nhẫn,

Những ai nói trong thảm họa rằng “Thật sự chúng tôi thuộc về Allah, và thật sự, chúng tôi sẽ trở về với Người.”

Những người này là những người được ban phước và nhận được sự khoan dung bởi Chúa của mình. Và đà lả những người được dẫn dắt [đúng đắn].

Quả thật, as-Safa và al-Marwah {hai ngọn đồi ở Mecca} là một số trong những biểu tượng của Allah. Do vậy, những ai đã từng làm Haji {hành hương} với Ngôi Đền hay thực hiện ‘umrah, sẽ không còn mang trên mình tội lỗi nào để đi giữa hai điều này. Và những ai tự nguyện làm những điều tốt lành – thì đổi lại, Allah sẽ mãi đánh giá cao và ghi nhận.

Thật sự, những người che giấu những gì Ta gửi xuống như những chứng cứ và hướng dẫn rõ ràng sau khi Ta đã thể hiện rõ ràng những điều này đối với dân chúng của Kinh Sách – là những người bị nguyền rủa bởi Allah và bởi những người nguyền rủa,

Ngoại trừ những người đã hối hận và sửa chữa lỗi lầm của mình và làm rõ điều họ đã che giấu. Đối với những người này, Ta sẽ chấp nhận sự hối hận của họ và Ta là người Chấp nhận kẻ hối hận và đầy lòng Khoan Dung.

Thật sự, những người không tin tưởng và chết trong sự không tin tưởng – họ sẽ bị nguyền rủa bởi tất cả, Allah, các thiên thần và người đời,

Mãi mãi giam hãm trong đó. Hình phạt sẽ không được giảm nhẹ và cũng sẽ không được hủy bỏ.

Và chúa của các người là Chúa duy nhất. Không có vị chúa nào [đáng để thờ phụng]ngoài Người, đấng Hoàn Toàn Khoan Dung và Đặc Biệt Khoan Dung.

Thật sự, khi sáng tạo thiên đường và mặt đất, sự thay đổi giữa ngày và đêm, và những con tàu [vĩ đại] bơi qua biển với những gì lợi ích cho nhân loại, và những gì Allah đã ban cho từ thiên đường như mưa, bằng cách đó, ban sự sống cho mặt đất không sự sống và reo rắc muôn loài nơi đó, và định hướng gió và mây được kiểm soát giữa thiên đường và mặt đất là những dấu hiệu dành cho những con người biết dùng lý lẽ.

Và [nhưng], trong nhân loại có những kẻ đưa điều khác lên ngang hàng [với Allah]. Họ yêu chúng như đáng ra họ phải yêu Allah. Nhưng những người có niềm tin sẽ yêu Allah mạnh mẽ hơn. Và chỉ họ, những người sai trái, sẽ phải suy nghĩ khi thấy hình phạt, rồi [họ sẽ chắc chắn] rằng mọi quyền lực đều thuộc về Allah và Allah trừng phạt rất nghiêm khắc.

[Và họ nên cân nhắc rằng] khi những người đi theo từ bỏ khỏi những người mà họ đang đi theo, và [tất cả] họ rồi sẽ thấy hình phạt và mọi quan hệ giữa họ với nhau sẽ bị cắt đứt.

Những người đi theo sẽ nói. “Nếu chúng tôi [trở lại đời sống nhân gian] một lần nữa, thì chúng tôi có thể sẽ từ bỏ họ như họ đã từ bỏ chúng tôi.” Như vậy, Allah sẽ cho họ thấy việc họ làm thật đáng ân hận cho họ. Và họ sẽ không bao giờ thoát được khỏi Lửa.

 

Bài tiếp theo: Kinh Chuyển Pháp Luân

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Hãy Hướng Mặt Về Đền Thánh – Kinh Koran (2:142-167)”

 1. Cám ơn Quỳnh Linh.

  Kinh Koran tạo nên một văn hóa Ả Rập Hồi giáo lớn mạnh trên thế giới ngày nay. Đó là nền tảng tập hợp nhiều bộ lạc Ả Rập rời rạc thành một thực thể tôn giáo và chính trị lớn mạnh trên thế giới, vượt xa ngoài khối Ả Rập, đến các vùng khác trên thế giới.

  Dù Kinh Koran chấp nhận truyền thống Thánh Kinh (Do Thái giáo và Thiên chúa giáo), đoạn trong bài này nói về việc lập một “công đồng công chính” và một Hướng Cầu Nguyện (Qiblah), đã tạo nên một thực thể tôn giáo và chính trị hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn khác khôi Do thái giáo và Thiên chúa giáo.

  Thiên sứ Muhammad lúc ban đầu dùng hướng về Jerusalem (đất thánh của Do thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo) làm Hướng Cầu Nguyện. Nhưng sau đó đổi Hướng cầu nguyện sang Mecca, từ đó Hồi Giáo trở thành một thực thể hoàn toàn biệt lập đối với Do thái giáo và Thiên chúa giáo.

  Thích

 2. Đoạn Kinh Koran trong bài là từ chương 2 của Kinh Koran. Chương 1, có tên là Al-Fatiha chỉ có 7 câu, và được gọi là Lời Nguyện Hoàn Hảo (perfect prayer), như sau:

  1. Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
  2. Ca tụng dâng lên Allah, Đấng Yêu Thương và Nuôi Dưỡng mọi vũ trụ.
  3. Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
  4. Vua của Ngày Phán Xét.
  5. Chúng con thờ phụng Ngài, chúng con cầu xin Ngài cứu giúp.
  6. Hãy chỉ cho chúng con con đường chính trực,
  7. Con đường của những người được Ngài ban ơn,
  những người không bị hình phạt của Ngài,
  những người không lạc lối.

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s