Sống giấc mơ của bạn

Live your dreams
Sống giấc mơ của bạn

DREAMS
To accomplish great things, we must dream as well as act.

Để hoàn thành chuyện lớn, ta phải mơ cũng như hành động.

IMAGINATION
There is only one admirable form of imagination: the imagination so intense that it creates new reality, that it makes things happen.
TƯỞNG TƯỢNG
Chỉ có một cách tưởng thượng đáng thán phục: tưởng tượng mạnh đến nỗi nó tạo ra hiện thực mới, đến nỗi nó làm cho mọi sự xảy ra.

PURPOSE
This is our purpose: to make as meaningful as possible this life that has been bestowed upon us; to live in such a way that we may be proud of ourselves; to act in such a way that some part of us lives on.
MỤC ĐÍCH
Đây là mục đích của chúng ta: làm cho đời sống mà ta đã được trao tặng có ‎ý nghĩa chàng nhiều càng tốt; sống thế nào để ta hãnh diện với chính mình; hành động thế nào để một phần của ta sống mãi.

PASSION
Nothing in the world has been accomplished without passion.
ĐAM MÊ
Chẳng có gì trên thế giới được hoàn thành mà không có đam mê.

INSPIRATION
We should be taught not to wait for inspiration to start a thing. Action always generates inspiration. Inspiration seldom generates action.
HỨNG KHỞI
Chúng ta nên được dạy không đợi hứng khởi bắt đầu chuyện gì cả. Hành động luôn luôn tạo ra hứng khởi. Hứng khởi hiếm khi tạo ra hành động.

DESIRE
Manifest plainness,
Embrace simplicity,
Reduce selfishness,
Have few desires.
HAM MUỐN
Biểu lộ đơn giản,
Yêu mến giản dị,
Giảm ích kỷ,
Ít ham muốn.

COMMITMENT
The quality of a person’s life is in direct proportion to their commitment to excellence, regardless of their chosen field of endeavor.
TẬN HIẾN
Phẩm chất của cuộc đời của một người tỉ lệ thuận với mức độ tận hiến của người đó cho sự xuất sắc.

ENERGY
Energy is the essence of life. Every day you decide how you are going to use it by knowing what you want and what it takes to reach that goal, and by maintaining focus.
NĂNG LỰC
Năng lực là tinh yếu của đời sống. Mỗi ngày bạn quyết định sẽ sử dụng năng lực thế nào bằng việc biết bạn muốn gì và làm thế nào để đạt được mục đích đó, và bằng việc giữ tập trung.

ATTITUDE
A strong positive mental attitude will create more miracles than any wonder drug.
THÁI ĐỘ
Một thái độ tích cực mạnh mẽ sẽ tạo ra nhiều phép lạ hơn bất kì loại thuốc tiên nào.

EXCELLENCE
Strive for excellence, not perfection.
XUẤT SẮC
Cố để xuất sắc, không cần hoàn toàn.

SUCCESS
What’s money? A man is a success if he gets up in the morning and goes to bed at night and in between does what he wants to do.
THÀNH CÔNG
Tiền là gì? Một người thành công nếu người đó thức dậy buổi sáng, đi ngủ buổi tối, và giữa hai buổi làm những việc mình muốn làm.

Live your dreams. Live your life. Live with passion.
Sông giấc mơ của bạn. Sống cuộc đời của bạn. Sống với đam mê.

(TĐH dịch)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s